PKN Woerden

Protestantse Gemeente Woerden

Bij de Hervormde Gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden en Zegveld leeft het verlangen om samen te gaan tot een Protestantse Gemeente Woerden¹.

Onderzoeksopdracht

Door de kerkenraden is aan een gezamenlijke stuurgroep de opdracht gegeven om de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden te onderzoeken. Er is een gezamenlijke visie-document opgesteld “Het wenkend perspectief”. Daarna volgt een organisatorische uitwerking “Hoe ziet de nieuwe gemeente er op hoofdlijnen uit”.

Besluitvorming

Gemeenteleden worden aan de voorkant betrokken door deelname in werkgroepen en door consultaties. De stuurgroep legt de resultaten van het onderzoek vorming PGW voor aan de kerkenraden. Bij de besluitvorming worden – conform de kerkorde – de wijkkerkenraden en de leden van de afzonderlijke gemeenten gehoord. De vorming van een Protestantse Gemeente Woerden vraagt immers om een breed draagvlak en een zorgvuldige afstemming.

Communicatie

Via deze website willen we u informeren over de voortgang, door publicatie van de berichten van de stuurgroep die ook geplaatst zijn in Kerkklanken en Hervormd Woerden. Alle eerdere communicatieberichten over de vorming PGW zijn als een PDF-document beschikbaar.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de vorming van de Protestantse Gemeente Woerden, stuur dan een berichtje naar

Namens de stuurgroep PGW

1) De term Protestantse Gemeente wordt binnen de PKN gebruikt voor een gemeente die lokaal ontstaat bij een samengaan. De Protestantse Gemeente Woerden zal bestaan uit verschillende geloofsgemeenschappen / wijkgemeenten, met de pluriformiteit van onze huidige kerken en (wijk)gemeenten. We willen samen kerk zijn en daarbij benadrukken wat ons in het geloof verbindt. Binnen onze kerk is en blijft ruimte voor de verschillende geloofsbelevingen, zoals die nu ook aanwezig zijn.

Attachments