Veilige Gemeente

Een veilige gemeente. Daar gaan we voor!

Als gemeente laten wij ons leiden door het liefdegebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen Hij zei: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheus 22: 37-39).

In onze Hervormde Gemeente Woerden moet iedereen zich veilig voelen. Dat betekent:

  • dat wij respectvol met elkaar omgaan;
  • dat gemeenteleden die speciale taken hebben zich bewust zijn van hun positie en hiervan geen misbruik maken ten koste van anderen;
  • dat kinderen en jongeren ongestoord kunnen meedoen.

De praktijk leert echter dat misbruik van macht, verbaal geweld, en ongewenste intimiteiten ook binnen kerken voorkomen.

Waar moeten wij aan denken bij ongewenst gedrag? In eerste instantie denken wij dan aan grensoverschrijdend gedrag, met name seksueel misbruik, maar ook (al dan niet seksuele) intimidatie, dreiging, discriminerend gedrag en machtsongelijkheid. Bij een ‘veilige gemeente’ gaat het ook om integer handelen in algemene zin. Schending van integriteit doet zich onder meer voor in geval van financiële malversaties, misbruik van data (bijvoorbeeld uit het LRP: Landelijk Registratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland) of ander oneigenlijk gebruik van middelen van de kerk.

Bij een veilige gemeente spelen respect en bewustwording een belangrijke rol.

Respect

Willen wij een ‘veilige gemeente’ zijn is het ten minste nodig dat eenieder de ander in zijn of haar waarde laat, en ook waardering heeft voor de ander om wie hij of zij is of doet. Om het begrip ‘respect ‘meer concreet te maken is een aantal omgangsregels geformuleerd. Als Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraden vragen wij aan alle gemeenteleden de volgende algemene omgangsregels in acht te nemen.

Algemene omgangsregels

  1. Ik accepteer, respecteer en waardeer de ander zoals hij of zij is en maak geen ongerechtvaardigd onderscheid. Iedereen telt op gelijke wijze mee binnen de Hervormde gemeente Woerden.
  2. Ik laat de ander in zijn of haar waarde.
  3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft en stel geen ongepaste vragen.
  4. Ik kom niet onnodig dichtbij, raak niet ongewenst aan, en geef geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  5. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen, en het maken van gemene grappen.
  6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
  7. Wij helpen elkaar om ons aan deze afspraken te houden.

Bewustwording

Wij zijn ons bewust wat ons gedrag voor de ander betekent.

Vertrouwenspersonen

De Hervormde Gemeente Woerden kiest ervoor een veilige gemeente te zijn. De Algemene Kerkenraad heeft daarvoor een visie ontwikkeld, waarin vertrouwenspersonen een belangrijke rol vervullen. Meer informatie over vertrouwenspersonen lees je hier of vind je in de bijlage bij deze pagina.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

De vetrouwenspersonen stellen zich voor:

Margriet van der Kooi

“In 1986 nam ik vanuit Amsterdam, waar ik in een wijk en een paar ziekenhuizen gewerkt had, een beroep naar Woerden aan. Ik zou als bevestigd predikant, dus met een kerkelijk mandaat in het Hofpoort Ziekenhuis gaan werken als geestelijk verzorger. Die verbinding met de plaatselijke gemeente heb ik altijd erg belangrijk en fijn gevonden. Om die reden hebt u mij doorheen de jaren op de verschillende kansels van de kerken in Woerden gezien – Opstandingskerk, Kruiskerk, Petruskerk, Maranathakerk, de Lutherse kerk en de Bonaventurakerk. De mooiste baan in het ziekenhuis had ik – een Huis van Barmhartigheid en vertrouwen. Het ziekenhuis heb ik sinds mijn emeritaat ingewisseld voor het Daan Theeuwes Centrum, gesitueerd in en schuin tegenover het oude ziekenhuis. Ik ben zogezegd ‘van Woerden’. Het is een eer om als vertrouwenspersoon verbonden te blijven met 'mijn’ kerk(en) en de mensen die daarbij horen. Ik ben per mail en telefoon bereikbaar: of 06-19075953.”

Wim Koerselman

“Sinds juli 2016 woon ik samen met mijn vrouw in Woerden. Zomer 2016 ging ik namelijk met emeritaat. In 1978 begon ik als predikant in Suameer, een dorpje in Friesland. Mijn vijfde en laatste gemeente was Rotterdam-Overschie. Het bevalt me prima nu gewoon gemeentelid te zijn en net als vele anderen vrijwilligerswerk in en buiten de kerk te doen. Ook ga ik zondags regelmatig in kerkdiensten voor. Als vertrouwenspersoon wil ik u waar nodig graag helpen en terzijde staan. U kunt mij mailen: of bellen 0348-508140.”

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er betaald werken (predikant, kerkelijk werker, koster), vrijwilligers met een speciale taak, kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Waar kun je aan denken?

Denk aan misbruik van macht, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en misbruik van kerkelijke middelen/informatie.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

Je kan in vertrouwen terecht met vragen, dilemma’s, vermoedens, klachten en meldingen. De vertrouwenspersoon staat naast degene die om een gesprek vraagt, ondersteunen hem of haar zo nodig en wijzen de weg in het ondernemen van (vervolg) stappen.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon meldt geen vermoedens van misstanden of ongewenste omgangsvormen (dat doet de melder als dat gewenst is zelf), doet niet aan waarheidsvinding, gaat niet zelf op onderzoek uit, is geen therapeut, procedeert niet namens een melder en is geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten, zoals bijvoorbeeld in geval van bezwaren tegen kerkenraadsbesluiten.

Proces bij een vermoeden van integriteitsschending en beschuldiging seksueel misbruik

Het volledige proces bij vermoeden van ‘integriteitsschending’ en bij beschuldiging van seksueel misbruik vind je in de bijlage bij deze pagina. Een vertrouwenspersoon kan ook meer helderheid geven over zo’n proces.

Voor een melding van seksueel misbruik, kun je ook terecht bij het landelijke meldpunt ‘SMPR‘. Het ‘SMPR Meldpunt seksueel misbruik in de kerk’. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Ook de Protestantse Kerk Nederland neemt hieraan deel.

SMPR heeft een website (www.smpr.nl) waar de informatie te vinden is hoe als melder en kerkenraad te handelen bij (seksueel) misbruik in pastorale relaties en gezag relaties binnen de gemeente. SMPR biedt professionele begeleiding en hulp. SMPR is bereikbaar via 030-3038590 of

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hoort bij een Veilige Gemeente. De generale synode besloot in november 2019 dat er een regeling komt die inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, en ook vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen (= pastoraat, jeugd- en jongerenwerk) werken of leidinggevende taken hebben, verplicht zijn een VOG te overleggen. Deze regeling is inmiddels van kracht.

Voor kerkelijk werkers is dit inmiddels geregeld, nu voor hen de rechtspositie van kerkelijk werkers geldt, en de VOG in GR 6-6 is geregeld.

Voor predikanten, ambtsdragers en medewerkers met pastorale taken is inmiddels een VOG verplicht.

Geeft de VOG geen schijnzekerheid?

Een VOG geeft geen garantie dat iemand geen fout gedrag heeft getoond of zal vertonen. Iemand kan een strafbaar feit hebben gepleegd, waarvoor geen aangifte is gedaan bij de politie en/of  daarvoor niet strafrechtelijk veroordeeld is. Dan krijgt die persoon toch een VOG. Een VOG wordt aan ongeveer twee op de duizend personen geweigerd. Dus helemaal voor niets is het niet. Daarnaast geeft het ook naar kwetsbare personen en hun naasten het signaal dat wij hun veiligheid serieus willen nemen.

Wat als iemand geen VOG krijgt?

Het kan zijn dat iemand geen VOG kan overhandigen. De kans is niet groot, maar wel aanwezig. Wanneer dit blijkt wordt pastorale zorg aan deze persoon aangeboden.

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Er zijn echter uitzonderingen. Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Het is mogelijk dat een aanvrager wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere. Een HALT-maatregel is geen reden voor het weigeren van een VOG.