ANBI

1. Hervormde Gemeente Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).  Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

2. Doelstelling en visie Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader Zoon en Heilige Geest. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Woerden en de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden.

3. Samenstelling bestuur Hervormde Gemeente Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West. Het bestuur van de gehele gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad. Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden, die besluiten kunnen nemen over zaken als inhoud van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk en colleges die zijn ingesteld.

De algemene kerkenraad bestaat uit enkele predikanten, ouderlingen en diakenen van elke wijk, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke scriba. De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en de diaconale zorg die aan de gemeente is opgedragen. Beide leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

De inrichting van het bestuur van de Hervormde Gemeente Woerden is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Het beleidsplan van onze gemeente treft u aan op: Beleidsplan Hervormde Gemeente Woerden

3a. College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente.  Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf leden (drie uit iedere wijk), waarvan acht ambtsdragers.

De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente te Woerden

Telefoonnummer (facultatief):

 

RSIN/Fiscaal nummer:

6031134

Website adres:

pknwoerden.nl/hervormd 

E-mail:

Adres:

Beneluxlaan 3

Postcode:

3446 GS

Plaats:

Woerden

Postadres:

Beneluxlaan 3

Postcode:

3446 GS

Plaats:

Woerden

3b. College van Diakenen

Het College van diakenen telt +/- 30 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het bestuur van het college van diakenen bestaat uit leden van de twee wijkgemeenten. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3)

Naam ANBI:

Diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden

Telefoonnummer (facultatief):

 

RSIN/Fiscaal nummer:

824 108 723

Website adres:

https://pknwoerden.nl/hervormd/over-ons/zorg-hulp/#financieel

E-mail:

Adres:

Beneluxlaan 3

Postcode:

3446 GS

Plaats:

Woerden

Postadres:

Beneluxlaan 3

Postcode:

3446 GS

Plaats:

Woerden

4. Activiteiten algemeen

Onze colleges (o.a. algemene kerkenraad, wijkkerkenraden, college van diakenen, college van kerkrentmeesters) hebben ieder eigen aandachtsgebied waar zij het nodige verrichten. Desalniettemin wordt een groot deel van al het werk in onze gemeente door de gemeenteleden zelf gedaan. Zij kijken naar elkaar om, bezoeken elkaar, houden contact, en vormen de kern van onze gemeente.

Iedere zondag kunnen gemeenteleden en gasten terecht in de kerk (of online) voor een dienst. Onze gemeente heeft vier wijkpredikanten die voorgaan in de diensten, zorgen voor het pastoraat, catechese geven, kringleiders instrueren etc. Een verandering ten opzicht van de voorgaande jaren is dat we geen pastoraal medewerkers meer hebben in onze gemeente. Hiervoor ontbreken helaas de financiën. Daarnaast zijn er nog vele activiteiten voor jong en oud, zie bijvoorbeeld de activiteiten van wijk Centrum-Oost en de wijk Noord+West en onze gezamenlijke activiteiten.

Het kerkblad van onze gemeente is “Hervormd Woerden”. Dit kerkblad kunt u via de post ontvangen, maar is ook te lezen via de website voor ingelogde leden. Nieuw is onze kerkapp. Vanaf het eerste kwartaal 2021 kan via de app door gemeenteleden onder andere onderling contact worden gehouden.

Naast wijkgemeente Noord+West en wijkgemeente Centrum-Oost kent onze gemeente ook een pioniersplek: Het Baken. Daar wordt op een laagdrempelige manier invulling gegeven aan het geloof. Het Baken gaat uit van de drie PKN-kerken in Woerden; de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk.

4a. Activiteiten College van Kerkrentmeesters

In de afgelopen jaren zijn onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters een aantal zaken gerealiseerd, o.a.. het Bätzorgel in de Petruskerk is gerestaureerd, de pastorie aan het Haagwindeveld is verbouwd, er is een nieuwe keuken in de Maranathakerk gemaakt, er zijn een (aantal) voorzetramen in de Petruskerk geplaatst en het sacramentshuisje is weer terug geplaatst in de Petruskerk. Daarnaast is er veel overleg geweest over de financiële situatie van de gemeente en de inzet van het pastoraat.

De jaren 2020-21 waren een bijzondere jaren waarin we allemaal werden geconfronteerd met corona-maatregelen. De inkomsten uit huur en collectes verminderden sterk en door de maatregelen moesten kosten worden gemaakt (bijv. camera’s en laptops voor de online diensten). Als gevolg hiervan heeft het college van kerkrentmeesters een investeringsstop ingesteld, behalve voor zaken die nodig zijn in verband met de coronacrisis en de reeds lopende investeringen zoals cv ketels voor de kerkgebouwen, zonnepanelen, verbouwing van de pastorie aan de Meeuwenlaan en de gesubsidieerde restauratie van de Beeldengroep in de Petruskerk.

In 2020 zijn alle vier de predikantsplaatsen in onze gemeente weer vervuld. Dat is reden om dankbaar te zijn, maar geeft ook zorg om onze financiën op peil te houden. De inkomsten lopen terug en gezien onze financiële situatie is er helaas geen ruimte meer voor pastorale werkers. Het college denkt met creativiteit en hulp van gemeenteleden na over de Aktie Kerkbalans in de komende jaren. Hoe kunnen we onze financiële situatie op een goede manier onder de aandacht brengen en hoe zorgen we ervoor dat we een stabiele financiële situatie garanderen voor de toekomst.

Het ANBI Resultatenoverzicht van de Jaarrekening 2022 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van het college van kerkrentmeesters (CvK) in een verslagjaar.

4b. Activiteiten College van Diakenen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).  De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit eigen rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

4b1. Wat verstaan we onder diaconaat?

In de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland is in ordinantie 8, artikel 3 aangegeven dat de diaconale arbeid zich uit in de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld:

 1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door het betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 
 2. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
 3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht. 
 4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14. 

4b2. Voor wie doen we diaconaat?

Het diaconaat wordt uitgevoerd voor:

 • Leden van de kerkelijke gemeente
 • Betrokkenen in de omgeving van de kerkelijke gemeente
 • Elders in Nederland en de wereld

4b3. Wie doen het?

De diaconale roeping gaat de gehele kerkelijke gemeente aan.  Diakenen hebben daarbij ook de rol om er leiding aan te geven. 

4b4. Wat willen we doen als diaconie van de Hervormde Gemeente?

Het werkveld van diaconaat is heel groot en de beschikbare middelen en capaciteit is beperkt.  Daarom moeten er keuzes gemaakt worden om te bepalen wat en op welke wijze gedaan wordt.  Verder wordt beseft dat er naast de diaconie in de gemeente verschillende “diaconale” organisaties actief zijn. Deze worden in de toekomst meer gesteund en hier mee wordt intensiever samengewerkt. 

Als hoofdtaken van de diakenen zien we voor de komende periode:

 1. Betrekken en voorlichting geven aan de kerkelijke gemeente en daarbuiten over diaconaat, ook over het signaleren van knelsituaties in de samenleving en het behoud van de schepping.
 2. Directe praktische hulp verlenen aan leden van de kerkelijke gemeente en betrokkenen in de omgeving.
 3. Direct contact onderhouden met diaconale organisaties in Woerden en met hen praktische hulp (laten) verlenen aan leden van de kerkelijke gemeente en betrokkenen in de omgeving.
 4. Financiële bijdragen doen aan:
  1. wijk-diaconieën voor jongeren en ouderenwerk,
  2. diaconale organisaties in de burgerlijke gemeente, Nederland en de wereld.
 5. Werven van financiële bijdragen voor de diaconie (giften, collectes, legaten).

4b5. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente kunt u vinden via deze link.

4b6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
Dit kunt u vinden onder de link: Begroting 2024 Diaconie Hervormde Gemeente Woerden

4b7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het ANBI Resultatenoverzicht van de Jaarrekening 2022 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van de Diaconie in een verslagjaar.

4b8. Toelichting bij de inkomsten en uitgaven

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland geheel zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt vrijwel elke zondag tijdens de kerkdiensten gevraagd om een bijdrage aan het diaconale werk. Verder ontvangt de diaconie soms ook legaten. De diaconie bezit een beperkt vermogen in de vorm van geldmiddelen. De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op: www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Alle leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.