ANBI

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 6031134
Website adres: pknwoerden.nl/hervormd 
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West. Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden, die besluiten kunnen nemen over zaken als inhoud van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de algemene kerkenraad. Het bestuur van onze gemeente als geheel ligt bij de algemene kerkenraad. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 10 leden, drie voor elke wijk, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke scriba.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf leden (drie uit iedere wijk), waarvan acht ambtsdragers. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente treft u aan op:
Beleidsplan Hervormde Gemeente Woerden

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Uiteraard worden ook zoveel mogelijk gemeenteleden ingeschakeld bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Op bestuurlijk niveau is door de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters in het afgelopen jaar (2018) verder nagedacht over het mogelijke samengaan met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Veel van het werk binnen onze gemeente wordt continu verricht door de wijkgemeenten Centrum-Oost en Noord+West. Te denken valt aan de erediensten, die afwisselend door de wijken worden georganiseerd (3 of 4 erediensten op een zondag). Verder wordt pastorale zorg verricht door predikanten, pastoraal werkers en kerkenraadsleden. Daarnaast wordt omgezien naar de jeugd middels allerlei activiteiten, wordt catechese gegeven en dergelijke. Actuele informatie over dit werk binnen onze gemeente vindt u op onze website en in de kerkbode “Hervormd Woerden”.  Een relatief nieuw project is Het Baken (www.hetbakenwoerden.nl). Daar wordt op een eigentijdse manier invulling gegeven aan het geloof door middel van de Pioniersplek Het Baken. Een ander project van een paar jaar oud is de Pioniersplek Twintigers, te vinden op www.twintigerswoerden.nl. Beide pioniersplekken gaan uit van drie Woerdense kerken: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Luthers Gemeente. Ook de landelijke kerk draagt bij.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten voor een substantieel deel aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont immers een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De uitgaven blijven daarom voor een groot deel hetzelfde.
Een punt van aandacht is dat onze uitgaven in de komende jaren naar verwachting licht blijven stijgen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door verwachte inflatie (met name stijgingen in salaris- en traktementskosten). Deze kostenstijgingen zijn berekend conform landelijke normen. De laatste jaren lijken de inkomsten zich te stabiliseren of iets te dalen. Begin 2015 zijn door de algemene kerkenraad reeds enige besluiten genomen, om zoveel mogelijk een sluitende (meerjaren)begroting te kunnen realiseren. Deze hebben geleid tot een sluitende begroting voor de komende jaren.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Algemene gegevens diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden

Naam ANBI: Diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824 108 723
Website adres: pknwoerden.nl/hervormd
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West.
Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van die wijkkerkenraad. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad. Het bestuur van onze Hervormde Gemeente als geheel ligt bij de Algemene Kerkenraad. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 11 leden.

Het College van diakenen telt 30 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het bestuur van het college van diakenen bestaat uit 8 leden, gekozen uit de twee wijkgemeenten. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3)

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente kunt u vinden via deze link.

Beloningsbeleid
Leden van het College Diakenen van de Hervormd Gemeente Woerden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woerden treft u separaat aan via de link: Activiteiten in een jaar

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
Dit kunt u vinden onder de link: Begroting Diaconie Hervormde Gemeente Woerden

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft tezamen met de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van de Diaconie in een verslagjaar. De toelichting op de staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Dit kunt u vinden onder de link: Toelichting op de staat van baten en lasten

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Diaconie bezit een beperkt vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.