ANBI

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 6031134
Website adres: pknwoerden.nl/hervormd 
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West. Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden, die besluiten kunnen nemen over zaken als inhoud van de erediensten, pastoraat en wijk- en jeugdwerk. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de algemene kerkenraad. Het bestuur van onze gemeente als geheel ligt bij de algemene kerkenraad. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 10 leden, drie voor elke wijk, een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke scriba.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit twaalf leden (drie uit iedere wijk), waarvan acht ambtsdragers. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën:

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente treft u aan op:
Beleidsplan Hervormde Gemeente Woerden

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

Onze colleges (o.a. algemene kerkenraad, wijkkerkenraden, diaconie, college van kerkrentmeesters) hebben ieder eigen aandachtsgebied waar zij het nodige verrichten. Desalniettemin wordt een groot deel van al het werk in onze gemeente door de gemeenteleden zelf gedaan. Zij kijken naar elkaar om, bezoeken elkaar, houden contact, en vormen de kern van onze gemeente.

Iedere zondag kunnen gemeenteleden en gasten terecht in de kerk (of online) voor een dienst. Onze gemeente heeft vier wijkpredikanten die voorgaan in de diensten, zorgen voor het pastoraat, catechese geven, kringleiders instrueren etc. Een verandering ten opzicht van de voorgaande jaren is dat we geen pastoraal medewerkers meer hebben in onze gemeente. Hiervoor ontbreken helaas de financiën. Daarnaast zijn er nog vele activiteiten voor jong en oud, zie bijvoorbeeld de activiteiten van wijk Centrum-Oost en de wijk Noord+West en onze gezamenlijke activiteiten.

Het kerkblad van onze gemeente is “Hervormd Woerden”. Dit kerkblad kunt u via de post ontvangen, maar is ook te lezen via de website voor ingelogde leden. Nieuw is onze kerkapp. Vanaf het eerste kwartaal 2021 kan via de app door gemeenteleden onder andere onderling contact worden gehouden.

Naast wijkgemeente Noord+West en wijkgemeente Centrum-Oost kent onze gemeente ook twee pioniersplekken: Het Baken en Twintigers. In deze pioniersplekken wordt op een laagdrempelige manier invulling gegeven aan het geloof. De pioniersplekken gaan uit van de drie PKN-kerken in Woerden; de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk.
In de afgelopen jaren zijn onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters een aantal zaken gerealiseerd, o.a.. het Bätzorgel in de Petruskerk is gerestaureerd, de pastorie aan het Haagwindeveld is verbouwd, er is een nieuwe keuken in de Maranathakerk gemaakt, er zijn een (aantal) voorzetramen in de Petruskerk geplaatst en het sacramentshuisje is weer terug geplaatst in de Petruskerk. Daarnaast is er veel overleg geweest over de financiële situatie van de gemeente en de inzet van het pastoraat.

Voorgenomen bestedingen

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin we allemaal werden geconfronteerd met corona-maatregelen. De inkomsten uit huur en collectes verminderden sterk en door de maatregelen moesten kosten worden gemaakt (bijv. camera’s en laptops voor de online diensten). Als gevolg hiervan heeft het college van kerkrentmeesters een investeringsstop ingesteld, behalve voor zaken die nodig zijn in verband met de coronacrisis en de reeds lopende investeringen zoals cv ketels voor de kerkgebouwen, zonnepanelen, verbouwing van de pastorie aan de Meeuwenlaan en de gesubsidieerde restauratie van de Beeldengroep in de Petruskerk.

In 2020 zijn alle vier de predikantsplaatsen in onze gemeente weer vervuld. Dat is reden om dankbaar te zijn, maar geeft ook zorg om onze financiën op peil te houden. De inkomsten lopen terug en gezien onze financiële situatie is er helaas geen ruimte meer voor pastorale werkers. Het college denkt met creativiteit en hulp van gemeenteleden na over de Aktie Kerkbalans in de komende jaren. Hoe kunnen we onze financiële situatie op een goede manier onder de aandacht brengen en hoe zorgen we ervoor dat we een stabiele financiële situatie garanderen voor de toekomst.

Het ANBI Resultatenoverzicht van de Jaarrekening 2020 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van het college van kerkrentmeesters (CvK) in een verslagjaar.

Algemene gegevens diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden

Naam ANBI: Diaconie van de  Hervormde Gemeente Woerden
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824 108 723
Website adres: pknwoerden.nl/hervormd
E-mail:
Adres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden
Postadres: Beneluxlaan 3
Postcode: 3446 GS
Plaats: Woerden

De Hervormde Gemeente te Woerden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Woerden.

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente te Woerden is ingedeeld in twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West.
Het bestuur van de wijkgemeenten ligt bij de wijkkerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van die wijkkerkenraad. De wijkkerkenraden sturen afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad. Het bestuur van onze Hervormde Gemeente als geheel ligt bij de Algemene Kerkenraad. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 11 leden.

Het College van diakenen telt 30 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het bestuur van het college van diakenen bestaat uit 8 leden, gekozen uit de twee wijkgemeenten. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3)

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente kunt u vinden via deze link.

Beloningsbeleid
Leden van het College Diakenen van de Hervormd Gemeente Woerden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Woerden treft u separaat aan via de link: Activiteiten in een jaar

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
Dit kunt u vinden onder de link: Begroting Diaconie Hervormde Gemeente Woerden

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Het ANBI Resultatenoverzicht van de Jaarrekening 2020 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de uiteindelijke bestedingen van de Diaconie in een verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Diaconie bezit een beperkt vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.
De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.