Mededeling: (voorlopige) benoeming kerkelijk werker mw. Cathy de Goede te Bodegraven

Gemeente,

Zoals u weet is besloten in de 70% vacature van ds. Hans Berkheij voor een periode van 2 jaar een kerkelijk werker te benoemen, met name voor het seniorenpastoraat.

Nog kort voor de zomer heeft de sollicitatiecommissie een profielschets opgesteld en een oproep geplaatst. In de zomerperiode zijn met kandidaten gesprekken gevoerd en de commissie is unaniem tot een voordracht gekomen.

De kerkenraad is dan ook dankbaar en verheugd om u te kunnen meedelen dat unaniem besloten is om tot kerkelijk werken te benoemen: mw. Cathy de Goede te Bodegraven.

Kerkordelijk heeft de gemeente nu gedurende 5 dagen de gelegenheid om bezwaren tegen deze benoeming in te dienen. De kerkenraad wil u graag deze gelegenheid bieden. Dat betekent dat u tot 24 september, dat is aanstaande vrijdag, schriftelijk en ondertekend bezwaren kunt indienen bij de scriba, mw. Joke Koerselman.

Als geen bezwaren worden ingediend zal een arbeidscontract worden opgesteld en kan mw. De Goede haar huidige betrekking opzeggen en kan zij bij ons in dienst treden per 1 januari aanstaande als fulltime kerkelijk werker, in het bijzonder voor seniorenpastoraat.

Op een later moment zullen wij organiseren dat u als gemeente kennis kunt maken met mw. De Goede.

Tenslotte willen wij de sollicitatiecommissie, met als voorzitter dhr. Silvester Spendel, hartelijk bedanken voor het goede werk en de voordracht.

Wijkkerkenraad Noord+West, Hervormde Gemeente Woerden                                                    

Woerden,19 september 2021