Zorg en hulp

Als gemeente voelen we ons geroepen om om te zien naar onze naaste dichtbij en ver weg. Dat doen gemeenteleden op eigen initiatief, maar ook georganiseerd.

Het gewone zomaar even bij elkaar langsgaan, is tijdelijk niet meer mogelijk. De onderlinge contacten zullen daarom in eerste instantie per telefoon gaan.

Tijdens de coronamaatregelen

Je wilt of kunt je huis niet meer uit. Of je ziet steeds minder mensen en begint je eenzaam te voelen. Of je wil graag iemand helpen, maar je weet niet wie. Of… Je kunt op zoveel manieren geraakt worden door het coronavirus. Laat het ons weten en wij gaan op zoek naar de goede combinaties, want samen staan we sterk!

Gesprek en gebed

In deze tijd van afstand houden en voorzichtig aan doen proberen we te blijven omzien naar elkaar. Er wordt heel wat afgebeld, geskyped, gezoomd en kaartjes gestuurd naar familie en bekenden. Ook merken we dat gemeenteleden onderling contact blijven houden. Dat is mooi en waardevol. Vanuit de gemeente kwam het volgende idee dat we hier ook graag doorgeven. Al 2 maanden zien wij onze gemeenteleden niet op de zondagen en we hebben niet met iedereen contact. Wat zou het mooi zijn als wij de mensen die gewoonlijk achter, voor en naast ons in de kerk zitten, een keer zouden opbellen. Het mooie daarvan is, dat de helft dan maar hoeft te bellen, want de andere wordt gebeld. Ook kun je elkaar dan vragen of er contact is met het stille mensje die je amper kent aan de andere kant van de bank. Op deze manier kunnen we elkaar terzijde staan en geven we gehoor aan elkaar. Een suggestie van een ander gemeentelid nemen we hier meteen ook mee: probeer iedere dag eens één tot drie mensen uit je netwerk te appen of te bellen. Zo kunnen we met elkaar verbonden blijven. Misschien is het de moeite waard om een poging te wagen om de contacten op deze manieren te verbreden, en onze verbondenheid gestalte te geven.

We zijn aangesloten bij het landelijke hulpnetwerk #nietalleen, het Woerdense platform woerdenvoorelkaar.nl en de andere Woerdense kerken.

Neem contact op met een van onze predikanten of een van de ouderlingen.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@g1593729897nille1593729897hcsts1593729897oojsd1593729897
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@d1593729897nomeb1593729897borna1593729897jtreg1593729897sd1593729897
vrije dag: dinsdag

Sinds begin april 2020 hebben de voorgangers van Woerden een speciale luisterlijn voor inwoners uit Woerden geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur zijn zij via telefoonnummer 0348-215 030 bereikbaar. Ook is de telefoonlijn aangesloten bij het lokale platform“Woerdenvoorelkaar.nl” en het landelijke hulpnetwerk “nietalleen.nl”.

De telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die tijdens de
Coronacrisis graag zijn verhaal wil delen, met (levens)vragen zit, om aanspraak verlegen zit of eens iemand van een kerk zou willen spreken. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om van deze service gebruik te kunnen maken. Bijna alle voorgangers van Woerden doen aan dit initiatief mee. Volgens een rooster op basis van hun beschikbaarheid bezetten ze de telefoonlijn tijdens de Corona-maatregelen.

Luisterlijn Het Oor

De luisterlijn is vernoemd naar het inloopspreekuur “Het Oor”, waar normaal gesproken elke donderdag een voorganger uit een Woerdense kerk in buurtcentrum De Plint aanwezig is. Maar omdat De Plint gesloten is, gaat hun service dus nu telefonisch door. In principe is de lijn beschikbaar totdat De Plint weer opengaat. Maar mocht de lijn voorzien in een behoefte, dan overwegen ze ook daarna ermee door te gaan, aldus de initiatiefnemende voorgangers. 

Alle gegevens op een rij:

Luisterlijn “Het Oor” is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 12.00 – 18.00 uur op het nummer 0348-215 030

In de gemeente is een aantal gebedsgroepen. Gebedsgroepen bestaan uit gemeenteleden die gezamenlijk tot God bidden over allerlei onderwerpen die met onze gemeente en gemeenteleden te maken hebben. Wil je deelnemen aan zo’n gebedsgroep of heb je gebedspunten? Laat het weten aan een van de predikanten.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@g1593729897nille1593729897hcsts1593729897oojsd1593729897
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@d1593729897nomeb1593729897borna1593729897jtreg1593729897sd1593729897
vrije dag: dinsdag

Wil je praten over levens- of geloofsvragen? Of ga je door een moeilijke tijd vanwege ziekte, werkloosheid of relatieproblemen? Dan wil je wijkouderling er graag voor je zijn. Je kunt hem of haar zelf aanspreken, je contactpersoon op de hoogte brengen of een mail sturen naar de coördinator van het pastoraat.

Contact

Joke ter Horst

voorzitter pastorale raad Kruiskerk, lid Ankerpunt Kruiskerk
06 42582150, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@k1593729897reksi1593729897urk.t1593729897aarot1593729897sap1593729897

Marrie Ockhuysen

voorzitter pastorale raad Opstandingskerk, lid Ankerpunt Opstandingskerk, 06 24448546/ 0348 506932, ln.ne1593729897dreow1593729897nkp@k1593729897reksg1593729897nidna1593729897tspo.1593729897taaro1593729897tsap1593729897

Omzien naar elkaar

Contactpersonen, ouderlingen en predikanten onderhouden allemaal in (een deel van) deze wijken contact met gemeenteleden.De contactpersoon komt regelmatig aan de deur om dingen te bezorgen. Vraag hem of haar gerust een keer binnen voor een kopje koffie of thee. Dan leren jullie elkaar beter kennen en vertel je misschien makkelijk als er iets feestelijks speelt of als het niet zo goed gaat.

Financiële hulp

Zondag 9 augustus is de collecte bestemd voor Dorcas. Deze organisatie geeft noodhulp bij rampen en in crisissituaties, Zet mensen in hun kracht om zo hun talenten te helpen ontwikkelen en zorgen voor een sociaal vangnet in gemeenschappen, die ze weerbaar en veerkrachtig maken.

Daarbij maken ze gebruik van de plaatselijke hulporganisaties. Zij werken niet alleen in Nederland, maar ook in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

U begrijpt dat het in deze coronatijd nog moeilijker is.
Daarom beveelt de diaconie deze collecte van harte bij u aan.
Astrid ‘t Hart – Noordzij

Van de Diaconie en de werkgroep Tienden-de-Luxe Velen van ons hebben te maken met beperkingen door de corona-maatregelen. Veel geplande vakanties zullen niet door kunnen gaan of aangepast moeten worden. Toch zal de behoefte om op vakantie te gaan sterk zijn, gewoon om er even UIT te zijn, UIT de dagelijkse sleur.

In het vorige kerkblad vroeg de diaconie uw aandacht voor gezinnen en alleenstaanden met onvoldoende middelen. We gunnen ook hen een vakantie, maar door financiële problemen kunnen zij er niet op Uit. Voor deze doelgroep kunt U het verschil maken.

Nu U misschien bezig bent met de voorbereidingen voor Uw vakantie wil de diaconie vragen een gedeelte van Uw vakantiebudget in te ruimen voor deze gezinnen en alleenstaanden. 

De eerste giften zijn inmiddels ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Een aantal vakanties kan hiermee gefinancierd worden, maar het aantal is nu nog zeer beperkt. Daarom vragen wij U om alsnog een gift over te maken naar het Tienden-de-Luxe project; De U van UIT. Uw gift kunt u overmaken naar NL65 RABO 0373 707 584 van de Diaconie Geref. Kerk Woerden onder vermelding van “Vakantiegift U van Uit”. 

Het zou fantastisch zijn wanneer veel mensen er ook een keertje “Uit” kunnen. Mogen wij op U rekenen? Alvast hartelijk dank!

Samengevat

Deel met de minderbedeelden door een gift over te maken.

  • rekeningnummer NL65 RABO 0373 707 584
  • t.n.v. diaconie Geref. Kerk Woerden
  • onder vermelding van “Vakantiegift U van Uit”

 

1e collecte: Rekeningnummer DIACONIE. NL65RABO0373707584  A.U.B. met vermelding collectedatum en collectedoel (zie datum)

2e collecte: Rekeningnummer KERK. NL88RABO0373709692 A.U.B. met vermelding collectedatum en collectedoel KERK

Toelichting op de 1e collecte per week

7 juni Landelijk PKN werk

De opbrengst van de collecte van deze zondag is voor het werk dat het landelijk bureau  van de Protestantse Kerk uitvoert ten behoeve van ondersteuning van de plaatselijke kerken.

Advies in kwesties als: hoe blijf je als geloofsgemeenschap van betekenis voor elkaar én voor je dorp of stad.

 

14 juni Armoede Woerden

Armoede in Woerden ligt verborgen achter voordeuren. Slechts af en toe komt daarvan iets naar buiten. Onderzoek op betaalgedrag en uitstaande open rekeningen geeft aan dat een groot aantal mensen in onze stad grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar knopen. Ze leven van financieel gat naar financieel gat. Middels onze diakenen uit het taakgebied “armoede” proberen we hulp te bieden waar mogelijk.

 

21 juni KIA werelddiaconaat Opvang ontheemden in Colombia

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om aan het werk te kunnen gaan. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.

 

28 juni Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor ons eigen jeugdwerk. De opbrengst maakt het mogelijk activiteiten te realiseren als: Catechese, Clubwerk, Kindernevendienst, Tienerkerk, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Tienerkamp, Examenrozen, Sirkelslag , Pizza-Passion.

 

5 juli KIA Actie Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

 

12 juli Exodus

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerken – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Perspectief voor (ex-)gedetineerden na hun gevangenschap?

 

19 juli Pioniersplek 20

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de PKN pioniersplek “Twintigers Woerden”. Twintigers Woerden wil twintigers binnen Woerden een vindplaats bieden van geloof, hoop en liefde. Een (deels online) plek waar twintigers elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigen en aan elkaars (geloofs)leven mogen groeien. Deze zondag zou een groepje in Taizé zijn geweest, helaas gaat deze reis nu niet door, maar dat krijgt in 2021 wel een vervolg. Voor deze pioniersplek voeren Michel Koekkoek en Joost Schelling 4 uur per week werkzaamheden uit. Zo is er een mooie relatie ontstaan tussen jeugdwerk en de PKN wijken ontstaan

 

26 juli Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor ons eigen jeugdwerk. De opbrengst maakt het mogelijk activiteiten te realiseren als:

Catechese, Clubwerk, Kindernevendienst, Tienerkerk, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Tienerkamp, Examenrozen, Sirkelslag , Pizza-Passion.

 

In de afgelopen jaren constateerden we binnen de diaconie dat de zorg voor mensen in armoede en met schulden tekortschoot. We waren onvoldoende in staat om de mensen die het betreft te vinden. Wanneer er een hulpvraag kwam, bleken we onvoldoende toegerust om goed te kunnen helpen. Kortom: de wil was er wel, maar de kennis en kunde ontbrak.

Schuldhulpverlening is complex
Het armoedevraagstuk is complex. Er zijn veel redenen om in ‘armoede’ te vervallen, problematische schulden te hebben. Prioriteit bij hulpverlening is het schuldenvrij worden! Door assistentie wordt de basis gelegd om orde op zaken te stellen.

Schuldhulpverlening vraagt om speciale kennis en kunde. Daarom hebben enkele diaconieën in Woerden besloten zich bij een organisatie aan te sluiten die de expertise kan bieden. De landelijke organisatie ‘SchuldHulpMaatje’ biedt ons die.

Oprichting SchuldHulpMaatje Woerden
Via dominee Joost Schelling waren we al bekend met deze organisatie. Vanaf de zomer van 2019 is er contact geweest en is het initiatief genomen te komen tot de oprichting van de Stichting SchuldHulpMaatje Woerden.

De landelijke organisatie stelt eisen aan deze oprichting. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimaal 3 vertegenwoordigers uit minimaal 3 lokale kerken de intentieverklaring tekenen om de oprichting te ondersteunen. In de eerste week van 2020 zijn de handtekeningen geplaatst.

De initiatiefnemers zijn de diaconieën van de Nederlands Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de  Gereformeerde Kerk. André van Heusden (NHK) is naast initiatiefnemer ook kwartiermaker voor de oprichting. We hopen dat in april 2020 de oprichting een feit is.

De op te richten stichting is een onafhankelijk organisatie met een sterke verbondenheid met de kerken. We starten met 3 ondersteunende kerken, maar het doel is dat zoveel mogelijk kerken in Woerden zich verbonden voelen en zich aansluiten bij dit initiatief. De Rooms Katholieke Kerk heeft al aangegeven het initiatief te steunen.

Het doel van de Stichting is primair gericht op schuldhulpverlening, maar vaak blijkt dat er meer ondersteuning nodig is. Zoals eerder genoemd is er vaak meer aan de hand. Mensen verdienen het om op-orde te komen.

Hulp is welkom
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor het kunnen verlenen van hulp zijn er vrijwilligers nodig zoals: coördinatoren en SchuldHulpMaatjes.

Maar vooral willen we u vragen om te bidden voor dit mooie initiatief.

We voelen het als onze opdracht om ook onze medemens ver weg te helpen. Dit doen we door het ondersteunen van zending en werelddiaconaat (ZWO) projecten. Projecten die we ondersteunen zijn o.a.:

Contact

Indien nodig kunnen wij ook (tijdelijk) praktische of financiële hulp bieden. Neem contact op met een van de contactpersonen om te horen wat wij voor je kunnen betekenen.

Contact

Als het even niet goed gaat, kunnen de diakenen iets voor u betekenen met een luisterend oor en advies. Wij hebben contacten bij diverse instellingen, zoals de Gemeente, de Voedselbank, maatschappelijk werk en Stichting Leergeld Woerden. Wij willen je de weg wijzen en eventueel begeleiden naar deze instellingen.

Contact