Visiedocument PGW afgerond

De eerste fase ter voorbereiding van de vorming van een Protestantse Gemeente Woerden is afgerond. Het visiedocument “Het wenkend perspectief” is door de stuurgroep PGW bijgesteld, op basis van de ontvangen reacties van onze kerkenraden. Dit document is straks één van de basisdocumenten bij de besluitvorming over de vorming PGW. Het bijgestelde visiedocument is aangeboden aan onze kerkenraden en onderaan dit bericht te vinden.

Concrete uitwerking

Voordat het principebesluit tot de vorming PGW aan de kerkenraden wordt voorgelegd, zal er nog een aantal onderwerpen worden uitgewerkt. Het gaat om de volgende zeven onderwerpen:

  • Inrichting van de kerkorganisatie
  • De positie van Het Baken
  • Indeling wijkgemeenten
  • Gezamenlijk college van kerkrentmeesters
  • Gezamenlijk college van diakenen
  • Financieringsmodel
  • Missionair beleid en pionieren

Enkele werkgroepen gaan hier nu mee aan de slag. Met de uitwerking wil de stuurgroep zorgen dat er voor alle betrokkenen een helder plaatje ligt, voordat er een concreet besluit wordt genomen. Ook het plan van aanpak voor de tweede fase vorming PGW kunt u op de website vinden. Hierin is een toelichting gegeven op de genoemde onderwerpen en er is ook een globaal tijdpad aangegeven. Graag houden we u van de voortgang op de hoogte.

We willen u vragen om te bidden voor het proces vorming Protestantse Gemeente Woerden.

Namens de stuurgroep vorming PGW, Jaap Verweij (06-50419211)

Plan van aanpak vorming PGW – fase 2 nov 2018

Missie en Visie PGW2020 – vastgesteld door SG PGW aug 2018