Protestantse Gemeente Woerden weer een stap dichterbij

De stuurgroep ten behoeve van de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden vergaderde 30 juni jl. ter  afsluiting van dit (merkwaardige) vergaderseizoen. Het werk heeft een tijdje stilgestaan voor nader intern overleg en natuurlijk door de Coronaperikelen.
Het resultaat van de vergadering is volgt. Het ziet er naar uit dat alle betrokkenen eensgezind de fusie in willen als vier wijkgemeenten (gereformeerd, hervormd centrum oost, hervormd noordwest en Lutherse gemeente).

De afspraken die al eerder gemaakt zijn dit jaar zijn nog steeds de basis: vier wijkgemeenten, afspraken over de personele formatie (dominees en kerkelijke werkers), een overgangsperiode en onderlinge solidariteit tussen de wijkgemeenten. Er komt 1 begroting op ak niveau, opgebouwd uit vier wijkbegrotingen. We groeien naar 1 algemene kerkenraad, 1 diaconie, 1 college van kerkrentmeesters, een solidariteitsfonds en een innovatiefonds.

Aan het begin van het komende seizoen gaan we de afspraken preciseren.
De werkgroep financieringsmodel krijgt het verzoek op basis van vier wijkgemeenten door te rekenen wat de afspraken betekenen in de komende vijf jaar, o.a. op basis van aantal gemeenteleden per wijk, prognoses, en verdeling inkomsten over de vier wijken.

Over huisvesting/kerkgebouwen is nog nader onderzoek nodig. Mogelijk dat een verschil maken tussen “beheer” en “gebruik” hierbij behulpzaam kan zijn. Daarna kunnen we opnieuw de stip op de horizon zetten. We proberen in oktober a.s. deze fase van het plan van aanpak (deel 2) af te ronden en over te gaan naar het intentiebesluit tot fusie met als onderlegger de resultaten van alle werkgroepen (dus inclusief financieringsmodel). Het zou kunnen dat in 2021 e.e.a. met een fusiebesluit concretere vormen krijgt. De uitvoering van alles is natuurlijk een groeimodel.

Met bovenstaande gaan de betrokkenen terug naar de respectievelijke kerkenraden, hopelijk om er een klap op te geven.

Ruud vd Herberg, Sabine vd Maarl