Protestantse Gemeente Woerden aan de horizon

Op weg naar een Protestantse Gemeente Woerden?
Lange tijd konden we weinig voortgang melden. De door de stuurgroep ingestelde 7 werkgroepen hadden in 2020 allemaal al een concept geleverd voor hun deelgebied (bijv. een gemeenschappelijk college van diakenen, missionair beleid, inrichting nieuwe AK, e.d.). Bij het onderwerp financieringsmodel lukte dat niet.


We zoeken een balans tussen:
het uitgangspunt van 4 zelfstandige wijkgemeenten, en tegelijkertijd
het uitgangspunt van gezamenlijkheid en (financieel) solidair zijn naar elkaar. Grootste probleem was daarbij op welke thema’s de 2 hervormde wijkgemeenten ontvlochten zouden kunnen worden.

De stuurgroep heeft de vraagstelling aan de werkgroep nu gepreciseerd.
Met de volgende elementen gaat de werkgroep aan het werk.

1. ten aanzien van het gezamenlijke gebruik van de diverse onroerende zaken tussen de 2 hervormde wijkgemeenten gaan we er vooralsnog vanuit dat we afspraken kunnen maken over toerekening van kosten en opbrengsten naar de hervormde wijken. Daarmee kan het gezamenlijk gebruik van de gebouwen worden gecontinueerd.

2. ten aanzien van de splitsing van het “levend geld” over de 2 hervormde wijken (collectes, vrijwillige bijdragen, e.d.) gaan we uit van een groeimodel.
Voordeel daarvan is dat er indien nodig, geleidelijk aan kan worden toegewerkt naar de situatie waarin elke wijkgemeenten de gelden ontvangt die door de eigen wijk bijeen zijn gebracht. Dan ontstaat een situatie waarin alle 4 de wijkgemeenten in een gelijke c.q. realistische uitgangspositie zitten.

3. het belangrijkste element van de voorgenomen fusie is dat de vier wijkgemeenten (ook financieel) solidair naar elkaar zullen zijn en ook in financieel opzicht samen zullen werken. Wanneer een wijkgemeente bijvoorbeeld zakt onder een af te spreken vitaliteitsgrens zal na aanspreken van een deel van de eigen reserves voor een periode van ongeveer 5 jaar vanuit een door alle wijkgemeenten gevormd solidariteitsfonds worden bijgesprongen. De betrokken wijkgemeente krijgt daarmee de tijd om zich voor de toekomst in te stellen op de voor haar beschikbare financiële situatie.
Daarnaast zullen er vanuit het huidige vermogen fondsen worden gevormd voor gezamenlijke activiteiten (denk aan innovatie, uitwisseling van best practices en communicatie).

Vervolg:
De werkgroep financieringsmodel gaat bovenstaande uitwerken om de contouren van de financiële samenwerking vast te leggen. Na afronding daarvan zal het totale pakket van alle door de diverse werkgroepen uitgewerkte opdrachten en het voorgenomen fusiebesluit worden voorgelegd aan de (wijk)kerkenraden en daarna ook aan de leden van de 4 wijken/gemeenten.

Bij voldoende draagvlak zou dan een voorgenomen fusiebesluit genomen worden, wat uiteindelijk na afronding van de groeiperiode uitmondt in de definitieve vorming van een protestantse gemeente Woerden met een eigen algemene kerkenraad en gezamenlijke colleges van diakenen en van kerkrentmeesters.

Binnen deze PGW zullen 4 wijkgemeenten met behoud van hun eigen identiteit samenwerken aan het vormgeven aan onze missie en visie op de beleving van ons geloof voor onze leden en de overige inwoners van Woerden.

Het Baken neemt tegenwoordig ook deel aan de stuurgroep en sluit in de toekomst mogelijk ook aan bij de te vormen PGW.

Namens de stuurgroep: Henk Guiljam, Ruud van der Herberg