Organisatie

De organisatie van onze gemeente is in handen van:

De kerkenraad is het bestuur van de kerk. Sinds 2017 hebben we één kerkenraad voor de hele gemeente. De grote kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en komt in de regel vier keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en in de gaten te houden.

Dagelijks bestuur

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De kleine kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de grote kerkenraad en vergadert maandelijks. 

Om alles in de wijken goed af te stemmen, heeft iedere wijk ook een eigen dagelijks bestuur. Dit heet het Ankerpunt. Het Ankerpunt bestaat uit de wijkpredikant, de scriba van de desbetreffende wijk en een ouderling met bestuurlijke taken van de desbetreffende wijk.

Ondersteuning

De kerkenraad wordt bij zijn bestuurlijke taken ondersteund door werkgroepen, het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en het PJO.

Iedere christen heeft de opdracht voor andere mensen te zorgen. Een ander woord voor hulp aan je naaste, je medemens is diaconaat. Binnen de kerken hebben de diakenen daarom de  bijzondere taak om het gemeenteleden makkelijker te maken om hulp te bieden en om gemeenteleden hier ook enthousiast voor te maken.

Dichtbij en ver(der) weg

Diakenen verlenen hulp waar dat mogelijk en nodig is: plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Die hulp hoeft niet alleen financieel te zijn, maar kan ook praktisch zijn. Of bijvoorbeeld door er aandacht voor te vragen in het gebed. Bijzondere aandacht van de diakenen gaat uit naar ouderen, armen en hulpbehoefenden. De diaconie werkt nauw samen met Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de praktijk

Het college van diakenen vervult haar taak o.a. door het organiseren en ondersteunen van:

 • Maaltijd van de Heer
 • Zending en Werelddiaconaat (ZWO)
 • Schuldhulpverlening
 • Michacursus
 • stimuleren van duurzaamheid
 • 10den de Luxe project
 • jeugddiaconaat
 • ouderendiaconaat
 • kerstattenties
 • werkgroep VAMOS
 • Actie4Kids (schoenendoosactie)
 • Stichting Diaconale Initiatieven
 • diaconale vakanties

Ondersteunen en samenwerken met plaatselijke organisaties als:

 • de Voedselbank
 • ‘t Centrum en de Meerpaal
 • de Stadspoort

Steunen

Wil je een van deze activiteiten ondersteunen? Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger, je in te zetten als diaken voor de gemeente of door een financiële bijdrage over te maken.

Contactpersonen:
Voorzitter diaconie, John Lievestro
Scriba diaconie, Patsy Heida

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen kerkrentmeesters en een aantal gemeenteleden die een specifieke taak verrichten.

De kerkrentmeesters dragen de zorg voor:

 • de vrijwilligers en betaalde krachten van onze kerk;
 • de gebouwen van onze gemeente. Dit zijn de 2 kerkgebouwen, maar ook de twee pastorieën;
 • een gezond financieel huishoudboekje. Waarbij zij de uitgaven controleren en de inkomsten stimuleren;
 • de ledenadministratie;
 • het archiefbeheer.

Steunen?

Wil jij de kerkrentmeesters steunen bij hun werk? Meld je dan aan als vrijwilliger of maak een financiële bijdrage over.

Contactpersonen:
Interim- voorzitter: Goop Verburg, mail, (0348) 422934
Scriba: Ada van der Herberg, mail, (0348) 410552

Pastorale Raden (PR)

De Pastorale Raad is de plek waar alle pastorale ouderlingen, seniorenouderlingen, jeugdouderlingen en wijkpredikant van een wijk elkaar ontmoeten. In de Pastorale Raad delen zij ervaringen, leren ze van elkaar en krijgen ze ondersteuning bij de taak die ze op zich hebben genomen.

Er zijn twee Pastorale Raden, één voor elke wijk. De Pastorale Raden komen, met uitzondering van de zomerperiode, iedere maand bij elkaar. De contactpersonen zijn één keer per kwartaal aanwezig.

Contactgegevens
PR Kruiskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KKtaa1556279096rotsa1556279096p1556279096
PR Opstandingskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KOtaa1556279096rotsa1556279096p1556279096

Werkgroepen Eredienst en Liturgie (WEL)

Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle groepen vrijwilligers die een rol hebben in de eredienst bij elkaar in de werkgroep Eredienst en liturgie (WEL). Tijdens dit overleg worden veel dingen afgestemd. Daarnaast staan we stil bij waarom we de diensten vieren zoals we ze vieren.

Er zijn twee WELlen, één voor elke wijk.

Contactgegevens
WEL Kruiskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KKlew1556279096
WEL Opstandingskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KOlew1556279096

Werkgroep Jeugd

Geloof geef je door! En daarom vinden we het belangrijk dat onze kinderen, jeugd en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en een volwaardige plek in mogen nemen. We verlangen er naar dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet.

De leden van de werkgroep jeugd zetten zich in om bovenstaande te realiseren en daarbij de gemeente zoveel als mogelijk te betrekken. De werkgroep werkt nauw samen met het PJO (Protestants Jeugd Overleg) voor het gezamenlijke jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Noord en West en de Gereformeerde kerk.

Contactpersonen
Yvonne en Anneke, jeugdouderlingen Kruiskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KKgni1556279096lredu1556279096odgue1556279096j1556279096
Marleen en Margreet, jeugdouderlingen Opstandingskerk, ln.ne1556279096knalk1556279096krek@1556279096KOgni1556279096lredu1556279096odgue1556279096j1556279096

Werkgroep Missionair

Voordat Jezus naar de Hemel terug ging, gaf Hij zijn leerlingen (en daarmee ook ons) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mattheus 28: 18-20).

De Missionaire Commissie helpt ons om deze opdracht uit te voeren. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, maar ook door gemeenteleden bewust te maken van hun mogelijkheden.

Contactpersonen
Martijn van Dijk – Aantjes, 06 27056436

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van alle communicatiekanalen van onze gemeente. De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

Contactpersoon
Ruud van der Herberg, (0348) 410552

 

Onze jeugdouderlingen en jeugddiaken zetten zich in en willen aanspreekpunt zijn voor de jeugd en jongeren van onze gemeente. Daarnaast maken zij, samen met de jongerenwerker en de Hervormde jeugdouderlingen en jeugddiaken, deel uit van het PJO. Het PJO organiseert al het jeugdwerk dat Woerdenbreed is opgezet. Algemene en actuele informatie over het PJO kun je vinden op jongwoerden (de website voor al het PKN jeugdwerk in Woerden) en bij activiteiten.

Contactpersoon
Voorzitter PJO, Aart Sliedrecht, (0348) 418011

Deze pagina is nog niet compleet.