Organisatie

We kennen het werkgroepenmodel. Dit houdt in dat de kerkenraad op hoofdlijnen stuurt en dat de werkgroepen een belangrijke rol vervullen in het dagelijks reilen en zeilen van de gemeente.

We zijn een gemeente met 2 vierplekken: de Kruiskerk en de Opstandingskerk. Per vierplek is er een WEL (werkgroep eredienst en liturgie) en een Pastorale Raad (PR, voor het omzien naar elkaar). Alle overige groepen zijn gericht op de gehele gemeente.

Om de dingen rond de vierplekken goed op elkaar af te stemmen heeft iedere vierplek zijn eigen ‘Ankerpunt’. Dit is geen formeel orgaan, maar vooral bedoeld om activiteiten en afspraken goed te stroomlijnen. Het Ankerpunt wordt gevormd door de wijkpredikant, 1 ouderling die lid is van de kleine kerkenraad en de voorzitters van de WEL en PR van die vierplek.

De organisatie van het (wijkoverstijgende) jeugdwerk ligt in handen van Jong Woerden. Een enthousiast team van jeugdouderling, jeugddiakenen en jongerenwerkers uit de Hervormde wijk noord/west en de Gereformeerde kerk. Hun voornaamste taken zijn:

  • het ontwikkelen van visie en beleid voor het jeugdwerk in de 2 wijken
  • de coördinatie van het huidige jeugdwerk
  • werving en toerusting van vrijwilligers

Op verschillende terreinen wordt ook samengewerkt met Hervormde wijk oost/centrum, de Lutherse kerk en de pioniersplek Het Baken.

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. Sinds 2017 hebben we één kerkenraad voor de hele gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) en komt in de regel vier keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en in de gaten te houden. 

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De kleine kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de grote kerkenraad.

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor onze gebouwen, onze betaalde krachten, vrijwilligers en de financiële organisatie.

Contact

Harm Jan Rietberg

voorzitter Kerkrentmeesters ad-interim

Ada van der Herberg

scriba Kerkrentmeesters, 410552

College van diakenen

Het college van diakenen bestaat uit diakenen en taakdragers. Samen helpen zij de gemeente bij hun taak om de medemens en de aarde te dienen.

Dit betekent dat de diaconie helpt waar geen helper is, zowel dichtbij als verder weg. En ook helpt als gemeente en gemeenteleden zuinig om te gaan met de aarde.

We onderscheiden verschillende taakvelden: schuldhulpverlening, ZWO (zending werelddiaconaat en ontwikkelingswerk), diaconaal noodfonds, duurzaamheid, jeugddiaconaat, Raad van Kerken/diaconaat, ouderen en het vakantiebureau.

Contact

John Lievestro

voorzitter diaconie
0348 416511,

scriba diaconieHet OAK staat voor Overleg Algemene Kerkenraden. Vertegenwoordigers van de 3 PKN kerkenraden maken deel uit van de OAK. De OAK is nauw betrokken bij de pioniersplekken Het Baken en TwintigersWoerden.

 

Werkgroepen

Pastorale Raden (PR)

De Pastorale Raad is de plek waar alle pastorale ouderlingen, seniorenouderlingen, jeugdouderlingen en de wijkpredikant van een wijk elkaar ontmoeten. In de Pastorale Raad delen zij ervaringen, leren ze van elkaar en krijgen ze ondersteuning bij de taak die ze op zich hebben genomen.

Er zijn twee Pastorale Raden, één voor elke wijk. De Pastorale Raden komen, met uitzondering van de zomerperiode, iedere maand bij elkaar. De contactpersonen zijn één keer per kwartaal aanwezig.

Werkgroepen Eredienst en Liturgie (WEL)

Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle groepen vrijwilligers die een rol hebben in de eredienst bij elkaar in de werkgroep Eredienst en liturgie (WEL). Tijdens dit overleg worden veel dingen afgestemd. Daarnaast staan we stil bij waarom we de diensten vieren zoals we ze vieren.

Er zijn twee WELlen, één voor elke wijk.

Werkgroep Jeugd en Jong Woerden

Geloof geef je door! En daarom vinden we het belangrijk dat onze kinderen, jeugd en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en een volwaardige plek in mogen nemen. We verlangen er naar dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet.

De leden van de werkgroep jeugd zetten zich in om bovenstaande te realiseren en betrekken daar de gemeente zoveel als mogelijk bij. De werkgroep werkt nauw samen met Jong Woerden. Jong Woerden is de gezamenlijke jeugdwerkorganisatie van de Hervormde Gemeente Noord/West en de Gereformeerde kerk.

Werkgroep Missionair

Voordat Jezus naar de Hemel terug ging, gaf Hij zijn leerlingen (en daarmee ook ons) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mattheus 28: 18-20). De Missionaire Commissie helpt ons om deze opdracht uit te voeren. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, maar ook door gemeenteleden bewust te maken van hun mogelijkheden.

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van alle communicatiekanalen van onze gemeente. De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. En heeft als doel leden te informeren over alles wat gebeurt in de gemeente, maar vooral ook om uit te dragen dat we ons geroepen, geraakt en gezonden weten door Gods boodschap van liefde en genade.

Contactgegevens

Alles contactgegevens van de werkgroepen zijn te vinden op de contactpagina.