Organisatie

De kerkenraad is het bestuur van de kerk. Sinds 2017 hebben we één kerkenraad voor de hele gemeente. 

Grote kerkenraad

De grote kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) en komt in de regel vier keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en in de gaten te houden.

Kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De kleine kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de grote kerkenraad en vergadert maandelijks. 

2 ankerpunten

Om alles in de wijken goed af te stemmen, heeft iedere wijk ook een eigen dagelijks bestuur. Dit heet het ankerpunt. Het ankerpunt bestaat uit de wijkpredikant, de scriba van de desbetreffende wijk en een ouderling met bestuurlijke taken van de desbetreffende wijk. Het ankerpunt heeft geen formele status.

Contact

Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

 

Iedere christen heeft de opdracht voor andere mensen te zorgen. Een ander woord voor hulp aan je naaste, je medemens is diaconaat. Binnen de kerken hebben de diakenen daarom de  bijzondere taak om het gemeenteleden makkelijker te maken om hulp te bieden en om gemeenteleden hier ook enthousiast voor te maken.

Dichtbij en ver(der) weg

Diakenen verlenen hulp waar dat mogelijk en nodig is: plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Die hulp hoeft niet alleen financieel te zijn, maar kan ook praktisch zijn. Of bijvoorbeeld door er aandacht voor te vragen in het gebed. Bijzondere aandacht van de diakenen gaat uit naar ouderen, armen en hulpbehoefenden. De diaconie werkt nauw samen met Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de praktijk

Het college van diakenen vervult haar taak o.a. door het organiseren en ondersteunen van:

Ondersteunen en samenwerken met plaatselijke organisaties als: de Voedselbank, Stichting Present, ‘t Centrum en de Meerpaal, de Stadspoort, de Raad van kerken en de Speelgoedbank.

Steunen

Wil je een van deze activiteiten ondersteunen? Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger, je in te zetten als diaken  of door een financiële bijdrage over te maken.

Contact

Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen kerkrentmeesters en een aantal gemeenteleden die een specifieke taak verrichten.

De kerkrentmeesters dragen de zorg voor:

  • de vrijwilligers en betaalde krachten van onze kerk;
  • de gebouwen van onze gemeente. Dit zijn de 2 kerkgebouwen, maar ook de twee pastorieën en de woning op het Mesdagplein;
  • een gezond financieel huishoudboekje. Waarbij zij de uitgaven controleren en de inkomsten stimuleren;
  • de ledenadministratie;
  • het archiefbeheer.

Steunen

Wil jij de kerkrentmeesters steunen bij hun werk? Meld je dan aan als vrijwilliger of maak een financiële bijdrage over.

Contact

Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Pastorale Raden (PR)

De Pastorale Raad is de plek waar alle pastorale ouderlingen, seniorenouderlingen, jeugdouderlingen en de wijkpredikant van een wijk elkaar ontmoeten. In de Pastorale Raad delen zij ervaringen, leren ze van elkaar en krijgen ze ondersteuning bij de taak die ze op zich hebben genomen.

Er zijn twee Pastorale Raden, één voor elke wijk. De Pastorale Raden komen, met uitzondering van de zomerperiode, iedere maand bij elkaar. De contactpersonen zijn één keer per kwartaal aanwezig.

Werkgroepen Eredienst en Liturgie (WEL)

Vier keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle groepen vrijwilligers die een rol hebben in de eredienst bij elkaar in de werkgroep Eredienst en liturgie (WEL). Tijdens dit overleg worden veel dingen afgestemd. Daarnaast staan we stil bij waarom we de diensten vieren zoals we ze vieren.

Er zijn twee WELlen, één voor elke wijk.

Werkgroep Jeugd

Geloof geef je door! En daarom vinden we het belangrijk dat onze kinderen, jeugd en jongeren zich thuis voelen in de gemeente en een volwaardige plek in mogen nemen. We verlangen er naar dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet.

De leden van de werkgroep jeugd zetten zich in om bovenstaande te realiseren en daarbij de gemeente zoveel als mogelijk te betrekken. De werkgroep werkt nauw samen met het PJO (Protestants Jeugd Overleg) voor het gezamenlijke jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Noord en West en de Gereformeerde kerk.

Werkgroep Missionair

Voordat Jezus naar de Hemel terug ging, gaf Hij zijn leerlingen (en daarmee ook ons) de opdracht om alle volken te bereiken met het goede nieuws (Mattheus 28: 18-20). De Missionaire Commissie helpt ons om deze opdracht uit te voeren. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten, maar ook door gemeenteleden bewust te maken van hun mogelijkheden.

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van alle communicatiekanalen van onze gemeente. De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. En heeft als doel leden te informeren over alles wat gebeurt in de gemeente, maar vooral ook om uit te dragen dat we ons geroepen, geraakt en gezonden weten door Gods boodschap van liefde en genade.

Contactgegevens

Alles contactgegevens van de werkgroepen zijn te vinden op de contactpagina.

Onze jeugdouderlingen en jeugddiaken zetten zich in en willen aanspreekpunt zijn voor de jeugd en jongeren van onze gemeente. Daarnaast maken zij, samen met de jongerenwerkers en de Hervormde jeugdouderlingen en jeugddiaken, deel uit van het PJO. Het PJO organiseert al het jeugdwerk dat Woerdenbreed is opgezet.

Algemene en actuele informatie over het PJO kun je vinden op jongwoerden (de website voor al het PKN jeugdwerk in Woerden) en bij activiteiten.

Steunen

Wil jij helpen het geloof door te geven? Of helpen bij de organisatie van de verschillende activiteiten en diensten speciaal voor de jeugd en jongeren? We kunnen altijd hulp gebruiken! Neem contact op met de jeugdouderlingen om te ontdekken waar jouw talenten het best tot hun recht komen.

Contact

Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Het OAK staat voor Overleg Algemene Kerkenraden. Vertegenwoordigers van de 3 PKN kerkenraden maken deel uit van de OAK. De OAK is nauw betrokken bij de pioniersplekken Het Baken en TwintigersWoerden.