Vamos

Vamos: Wat zou je doen met een half miljoen

Dat is zo ongeveer de vraag waar de diaconie voor kwam te staan toen Mevrouw Oskam was overleden, en in haar testament bleek te staan dat zij dit bedrag naliet aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Woerden, met de opdracht “het verkregene te besteden voor de straatkinderen in Zuid-Amerika”. Een verantwoordelijke en ook fascinerende opdracht: Zo concreet, maar ook zo weinig gedetailleerd. Wat heeft deze dame hiermee bedoeld?

In 2018 laatste euro’s uitgegeven

Bijna 6 jaar hebben we dankzij de nalatenschap van mevrouw Oskam straatkinderen in Zuid-Amerika kunnen helpen. In 2018 zijn de laatste projecten gesteund.

Naast besteding van de gelden op een goede manier was het ook het doel van Vamos om de gemeente actief te betrekken bij het werk wat voor straatkinderen wordt gedaan. Niet alleen om verantwoording af te leggen, maar ook om zo te laten zien hoe we lichtpuntjes kunnen creëren in het moeizame leven van straatkinderen en om geïnspireerd te worden door mensen en verhalen uit het veld.

Verslag van de bestedingen

De diaconie had er natuurlijk voor kunnen kiezen om het geld ineens door te sluizen naar een organisatie die datzelfde doel nastreeft, maar dat leek toch niet helemaal de bedoeling; het geld werd ten slotte expliciet aan de diaconie toevertrouwd, en niet rechtstreeks aan zo’n organisatie. Daarom is in 2012 de commissie Vamos Woerden opgericht. Vamos is Spaans voor: Laten we gaan!

De bedoeling is natuurlijk allereerst om te zorgen dat het geld zo goed mogelijk ten goede komt aan de straatkinderen in Zuid-Amerika. Maar: Doneer je teveel tegelijk aan een bepaald project, dan breng je zo’n organisatie er mee in verlegenheid en zelfs in de problemen, en wordt er mogelijk iets groots opgebouwd wat vervolgens niet volgehouden kan worden. Doneer je aan een aantal organisaties in het algemeen, dan bestaat de kans dat het geld “verdwijnt” op de lopende rekening, en kun je achteraf weinig concreets aanwijzen wat er met het geld bereikt is. Ga je af op de wervingsacties van verschillende organisaties, dan kom je al gauw terecht in de categorie van mediagenieke projecten die het goed doen bij het grote publiek, maar niet per se het nuttigst zijn.

Kortom, er zijn veel overwegingen te maken bij het besteden van zo’n bedrag, en dat is precies waar Vamos mee begonnen is. Er is besloten om het bedrag gespreid over een periode van vijf-zeven jaar te besteden aan projecten die zo goed mogelijk voldoen aan de gestelde criteria. In het kort komen die neer op: specifiek voor straatkinderen, blijvende verbetering, meetbaar, kortlopende steun, missionair, effectief. De precieze formulering vindt u hier.

Met de gestelde criteria is vervolgens een enorme lijst aan projecten en organisaties beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aantal projecten die in 2014 gesteund zijn en een aantal organisaties waarmee contacten onderhouden worden omdat we verwachten dat daar geregeld nieuwe projecten georganiseerd kunnen worden die voor sponsoring in aanmerking komen. Behalve grotere projecten steunt Vamos ook kleine, particuliere initiatieven. Enkele keren per jaar komt de Vamos commissie bijeen om nieuwe voorstellen te bespreken.


Doelen

De VAMOS commissie steunt jaarlijks een aantal concrete projecten. De steun bestaat voornamelijk uit financiële steun. Maar wanneer we mogelijkheden zien waar we als gemeente ook op een andere manier kunnen aansluiten bij een dergelijk project (bijvoorbeeld door contacten te leggen, of door tieners die met World Servants op stap willen), dan zullen we dat niet nalaten.

De meeste van de ondersteunde projecten horen thuis bij een lijst organisaties die geregeld nieuwe projecten op touw zetten en waarmee we contact onderhouden.

Veel van deze organisaties hebben doorlopend financiële steun nodig, naast de projecten waaraan vanuit Vamos wordt bijgedragen. We kunnen ze allemaal van harte aanbevelen.

Tear

Tear (www.tear.nl) is een kleine Christelijke organisatie die werkt met partnerorganisaties in het buitenland. Tear bestaat 40 jaar en er gaat structureel 7 mln. om. Een teruglopend deel van de inkomsten komt van de overheid (naar 20%), er is een stabiele achterban, waarvan een groot deel lid van de PKN. Er is een zusterorganisatie Tear UK, met wie ze samen projecten uitvoert in alle delen van de wereld.

Tear laat zich typeren als christenen met een passie voor God en mensen. Tear werkt veel via lokale kerken en wil op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen. Ze gelooft in Integral mission.

De volgende projecten van Tear zijn gesteund door Vamos:

Project Mosoj Yan in Cochabamba (Bolivia)

Mosoj Yan (nieuwe weg) richt zich op jongeren die op straat terecht zijn gekomen. Problematiek
kenmerkt zich door ouders die van huis zijn (in de stad) om te werken, frustratie a.g.v. armoede,
misbruik en geweld in het dagelijks leven. Meisjes zijn daarbij extra kwetsbaar. Ze werken in
Cochabamba, de derde stad van het land met 800.000 inwoners. Veel tienermoeders. Armoede,
gebroken gezinnen, werken op straat zijn typerend. Het project biedt een opvangcentrum,
rehabilitatie en training. Per jaar zijn er 20 meiden die doorstromen naar reguliere banen.

 

Relaciones Saludables en Santa Cruz in Santa Cruz, Bolivia

Bij dit project voorkomen kerken dat kinderen op straat belanden. De wijk Los Lotes is een jonge
buitenwijk van de snel groeiende stad Santa Cruz. De wijk wordt voor een groot deel bevolkt door
migranten afkomstig van het platteland. Het is de meest armoedige wijk van de stad waar 71.000
mensen wonen. Er ontstaan gebroken gezinnen waarbij vrouwen kwetsbaar worden voor
bijvoorbeeld prostitutie en waarbij kinderen op straat kunnen belanden. Het leven op straat kan voor
hen aantrekkelijk worden als thuis de levenssfeer bepaalt wordt door armoede en geweld. Veel
kinderen belanden op straat omdat thuis de situatie onhoudbaar is. Paz y Ezperanza wil juist
voorkomen dat kinderen op straat belanden. Huiselijk geweld is vaak een uitweg voor frustraties en
tekent de onmacht in omgang tussen sexen. Het project biedt : zorg voor slachtoffers van geweld,
preventie van huiselijk geweld, training en voorlichting van lokale overheid.

Kerk in Actie

Kerk in actie is een voor de hand liggende organisatie om te steunen, omdat er veel bestaande banden zijn met de diaconie. Kerk in Actie zet zich namens tien oecumenische kerken in voor de naaste, dichtbij en ver weg. In projecten wereldwijd wordt aandacht gegeven aan Zending, Wereld diaconaat en Ontwikkelingshulp.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Geen kinderarbeid, kinderen moeten naar school, El Alto (Bolivia)

Onderwijs in Bolivia voor kinderen van arme ouders is vaak erg eenvoudig. Irpañani ontvangt 70 kinderen van een tot vijf in de middag om bijscholing en huiswerkbegeleiding te geven. Mensen uit de Presbyteriaanse kerk in El Alto, de satellietstad boven La Paz, hebben zich verenigd in de organisatie Irpañani om in een tweetal uitgestrekte, arme wijken kinderen te stimuleren naar school  te gaan en ouders daarbij te begeleiden. Irpañani betekent in het Aymara: laten we hen leiden. De grootste bevolkingsgroep in El Alto bestaat uit Aymara, een van de inheemse bevolkingsgroepen in Bolivia.

 

Recht op bescherming tegen geweld, Fortaleza (Brazilië)

Elke dag komen er in Brazilië vijftig jongeren door geweld om het leven. Cedeca Ceará wil jongeren beschermen tegen dit geweld. Deze organisatie werkt in de twee van de meest geweldadige sloppenwijken in Fortaleza (Jangurussu en Ancuri) aan gemeenschapsontwikkeling en activiteiten voor jongeren en dringt bij de overheid aan om hen onderwijs te bieden en het geweld  te bestrijden.

IBISS

IBISS is een grote organisatie die zich richt op straat en opbouw werk in Brazilië, vooral in de slopenwijken van Rio de Janeiro. De organisatie heeft een duidelijke visie en werkt onder andere via sportprojecten aan het zelfbeeld en de positie van jongeren.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Project Favela Street in Rio de Janeiro (Brazilie)

Favela Street gebruikt voetbal als middel om de communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden van een selecte groep ex-soldado’s uit het IBISS project Soldados Nunca Mais te ontwikkelen. Dit project, waarvan de naam kan worden vertaald als ‘Nooit Meer Soldaat’, vangt jongeren op die ervoor hebben gekozen uit de drugsbendes te stappen en helpt hen hun leven op orde te krijgen. Naast deze ex-soldado’s komen voor Favela Street ook jongeren in aanmerking die grote risico’s lopen toe te treden tot een drugsbende.

Tijdens het programma leert Favela Street hen een goede sportbegeleider te worden. Door vier maanden lang intensief met elkaar op te trekken komt de ontwikkeling van de begeleiders in een stroomversnelling: ze leren vaardigheden als organiseren en samenwerken. En door het succesvolle verloop van de activiteiten die zij organiseren, worden ze zelfverzekerder en stralen dit ook uit. Als echte rolmodellen voor de kinderen die aan de activiteiten deelnemen.

Dagopvang voor straatmeisjes en hun kindje in favela Complexo da Penha in Rio de
Janeiro (Brazilië)

Meisjes die op straat leven hebben grote kans om al jong (soms vanaf 10 jaar) moeder te worden. Met kind zijn ze voor hun vriendjes niet meer interessant en zwerven over straat. IBISS heeft dagopvang opgezet om de kindjes van de straatmeisjes uit de wijk Complexo da Penha op verantwoorde wijze op te vangen. De opvang van deze kinderen moet de jonge (straat-)moeders in  staat stellen om aan structurele toekomstplannen te werken, waarmee ze terug kunnen keren naar de favela van herkomst, weer in hun familie kunnen integreren en ze definitief van straat kunnen blijven.

IBISS bemiddelt daartoe met de familie, de drugsbazen en de jonge moeders. De kindjes worden in de dagopvang opgevangen opdat de moeders kunnen deelnemen aan cursussen voor verantwoord  moederschap en beroepsopleidingen. De moeders en hun kindje krijgen in de dagopvang ook postnatale zorg. Vamos droeg bij aan de inrichting van de dagopvang.

Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Woord en Daad ondersteunt samen met haar partner Word and Deed uit Canada projecten in Colombia.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Corporación Dios es Amor in Bogota/Cartagena (Colombia)

Corporación Dios es Amor beheert scholen in de hoofdstad Bogota en in de noordelijke havenstad
Cartagena voor 2.500-3000 kinderen uit arme gezinnen en dit biedt hen mogelijkheden op een
betere toekomst. De meeste van deze kinderen worden gesteund via adoptieprogramma’s.
De kinderen en jongeren die aan dit project deelnemen groeien op in de sloppenwijken van Bogota
en Cartagena. De kinderen leven in armoede, hebben geen toekomstperspectieven, gaan op straat
zwerven en neigen zich aan te sluiten bij bendes en in de criminaliteit terecht te komen. Dit project
heeft voornamelijk een preventief karakter: het wil deze jongeren van de straat houden.

Mensen met een Missie is een katholiek missionaire ontwikkelingsorganisatie. In Colombia ondersteunt Mensen met een Missie een netwerk van organisaties die zich vanuit een gelovige inspiratie inzetten voor sociale gerechtigheid. Asociación Codo a Codo, opgericht door zuster Norma Inés, die binnen het partnernetwerk in Colombia rond het thema “Geloof in Bevrijding” een actieve rol speelt, maakt hier deel van uit. Geïnspireerd door hun geloof richt het zeer toegewijde vrijwilligersteam van Codo a Codo zich op het verbeteren van de levenssituatie van de bewoners van de sloppenwijk.

Projecten die zijn gesteund door Vamos:

Codo a Codo

De kinderen en jongeren die aan dit project deelnemen groeien op in de sloppenwijk Altos de la
Florida, Soacha. Het zijn veelal kinderen van voor conflict gevluchte families. De kinderen leven in
armoede, hebben geen toekomstperspectieven, gaan op straat zwerven en neigen zich aan te sluiten
bij bendes en in de criminaliteit terecht te komen. Dit project heeft voornamelijk een preventief
karakter: het wil deze jongeren van de straat houden. Door middel van het maken van muziek komt
de organisatie in contact met straatkinderen, geeft het de kinderen een ander zelfbeeld en helpt ze
om uit het straatleven te blijven.

Stichting Shailoh is opgericht door familie Bosch, die is uitgezonden door
Jeugd met een Opdracht en werkt in Peru samen met een Colombiaans echtpaar en een vijfde medewerker. In Lima werken ze met bewoners van de sloppenwijken en in afstemming met diegenen die de dienst uitmaken in de betreffende wijken. Het werk groeit. Naast diverse projecten voor jongere kinderen, zijn er projecten voor de jeugd en voor moeders. Hiernaast is er ook een cacao project dat moet bijdragen aan zelfvoorzienendheid en werkgelegenheid. Dit laatste project is gefinancierd door lokale zakenmensen. Uit de activiteiten blijkt een goede interactie van het team met de omgeving en een bloei van activiteiten in de betrekkelijk korte tijd dat zij werkzaam zijn (sinds 2011).

Projecten die zijn gesteund door Vamos:

Tiener- en jeugdwerk van Brazos Abiertos in Lima, Peru

Dit project betreft de opzet van een preventiecentrum voor tieners. Het is mooi om te zien dat in dit project de bijdrage van Vamos een verschil heeft gemaakt.

Puzzelstukje

Dit project betreft de aanschaf van een stuk grond dat tot nu toe in bruikleen was.

DSC 0581

Vamos helpt met computerles in sloppenwijk Rio

De hulp-organisatie REMER werd meer dan 25 jaar geleden in Rio de Janeiro, Brazilië opgericht door de Robert Smits om ...
Verder Lezen
casa

Vamos steunt project Casa Adalia in Quito Ecuador

Sinds 2015 steunt Vamos Woerden een project Casa Adalia voor jonge vrouwen in Quito in Ecuador. Deze steun is mogelijk ...
Verder Lezen
Bericht vanuit Bolivia

Bericht vanuit Bolivia

Na een jaar actie voeren met een groep van 14 jongeren uit Woerden was het eindelijk zo ver: We gingen ...
Verder Lezen
Straatkinderen krijgen volop steun van Vamos

Straatkinderen krijgen volop steun van Vamos

Vamos! Vooruit! Dankzij een groot legaat dat de diaconie heeft ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw Oskam, kunnen straatkinderen in ...
Verder Lezen
Vamos steunt stichting Shailoh in Lima, Peru

Vamos steunt stichting Shailoh in Lima, Peru

Sinds begin 2014 steunt Vamos een project voor tiener- en jeugdwerk in Lima in Peru. Deze steun is mogelijk dankzij ...
Verder Lezen

Vamos Werkgroep