Geld geven

We hopen dat je als lid of gast mee wilt bouwen aan Gods gemeente rondom de Opstandingskerk en de Kruiskerk en ons wilt helpen onze naaste financieel te kunnen ondersteunen. 

De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook. Ze kwamen samen, deelden hun bezittingen en zorgden ervoor dat er voldoende was. Niet omdat het moest, maar omdat ze ervoor kozen om op die manier te leven. Net als Jezus: gul, ruimhartig en met passie. Als iedereen iets geeft, dan wordt delen vermenigvuldigen.

Actuele doelen waarvoor we inzamelen

Collecte mei

Collecte mei

Collecte april 2024

Collecte april 2024

Vaste doelen

Een extra stap naar rechtvaardigheid

In deze tijd van het jaar verwennen we elkaar weer volop. Alleen al voor Sinterklaas verwacht de detailhandel een extra omzet van bijna een half miljard Euro. Of dat luxe is moet u vooral zelf bepalen. Voor de één zullen de cadeaus in de zak pure luxe zijn, terwijl de ander in deze tijd van crisis uitgaven voor deze periode opspaart die eigenlijk hard nodig zijn. Dat er wereldwijd sprake is van een ontzettend scheve verdeling van rijkdom en armoede is een open deur. Daarom wil de diaconie opnieuw het initiatief Tienden de Luxe onder uw aandacht brengen.

Hoe het werkt

Door het Tienden de Luxe initiatief wil de diaconie een “extra” mogelijkheid bieden om ons bewust te zijn van onze luxe en daar iets mee te doen. Als u een uitgave doet die u, als u het goed bekijkt, in uw geval best als een “luxe” uitgaaf zou kunnen bestempelen, dan stort u “een tiende deel” (of een ander percentage naar keuze) van het bedrag van de aankoop op de bankrekening van de diaconie (bankrekening NL65rabo0373707584 t.n.v. Geref. Kerk Woerden t.b.v. diaconie), onder vermelding van “Tiendenproject xxx” (invullen projectnaam – zie onder)). De diaconie geeft het bedrag door aan een project dat zich specifiek richt op armoedebestrijding wereldwijd. U kiest zelf een project uit een lijstje van drie. Wij spreken over “Tienden” (10%) omdat dit begrip een bekende Bijbelse klank heeft, maar wel in een andere context werd voorgeschreven. Tien procent is dus vooral spreekwoordelijk bedoeld; het mag elk ander percentage of bedrag zijn waarbij u een goed gevoel hebt.

De Projecten

Hieronder vindt u de projecten die zijn geselecteerd: Laptop, beamer en projectiescherm voor voormalig weeshuis aan de Havenstraat Wij willen graag een laptop, beamer en projectiescherm aanschaffen voor de inventaris van het voormalig weeshuis aan de Havenstraat. Daarmee gaat een al lang levende wens in vervulling. In dit gebouw vinden tal van activiteiten plaats, zoals De Meerpaal (begeleiding en een slaapplaats voor mensen, die tijdelijk dakloos zijn), Inloophuis ’t Centrum (eten en drinken tegen een lage prijs in een huislijke omgeving), de koffiebranderij OVErHOOP, de Gebedswinkel en nog veel meer. Mevrouw Tamerus (de Haarlemmer olie voor alle activiteiten in het voormalig weeshuis) reageerde enthousiast bij alle extra mogelijkheden, die deze aanschaf zal bieden. “Nu kunnen we extra inhoud geven aan het Theater van de vriendschap, aan de educatieve avonden en andere gezamenlijke activiteiten voor de bezoekers en dit inzetten als hulpmiddel tijdens de evangelisatiediensten, bij de alpha cursus, kortom te veel om allemaal op te noemen”.

Voedselbank Woerden

Ook in Woerden is er een steeds grotere groep mensen die financieel niet meer rond kunnen komen door de crisis. De lokale voedselbank helpt deze mensen met voedselpakketten. Het voedsel uit de pakketten komt uit van fabrieken (via een centraal distributiecentrum) en van lokale supermarkten. De aanvoer van voedsel door fabrikanten en supermarkten wordt echter steeds minder, terwijl er meer aanvragen bij komen. Meer informatie vindt u op op de website van de voedselbank .

Pompen voor Burkina Faso (Stichting Faso):

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld en Midebdo in het uiterste zuiden is één van de armere streken in het land. Veel wat voor ons heel gewoon is, zoals schoon drinkwater ontbreekt daar totaal. Stichting Faso zet zich ervoor in om geleidelijk ervoor te zorgen dat elk dorp een waterpomp gaat krijgen.  Meer informatie vindt u op de website van  stichting Faso.

Onderwijs voor Dalit kinderen in India (Kerk in Actie)

In het hindoeïstische India hebben mensen zonder kaste (Dalits) in de praktijk geen enkele recht. Hierdoor worden ze vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Daardoor gaan veel Dalit kinderen niet naar school. Stichting Cards ontwikkelt en runt speciale onderwijsprogramma’s voor deze kinderen tussen 5-15 jaar zodat uitval voorkomen wordt en ze bewuster worden van hun mogelijkheden en toekomst. Daarnaast steunt Cards de ouders d.m.v. microcredieten zodat zij extra inkomsten kunnen verdienen. Meer informatie vindt u op de site van kerkinactie.

Iedere zondag staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Na afloop van de dienst wordt het boeket als blijk van medeleven, dank of felicitatie bij een gemeentelid gebracht. De kosten voor deze bloemengroet worden betaald uit het Bloemenfonds.

Iedere gift hiervoor is van harte welkom in de pot bij de kaart bij de hoofdingang van de kerk of via een overschrijving.

Contact

Bloemengroet Kruiskerk


Bloemenfonds Kruiskerk: NL05 ABNA 0930 7151 79 onder vermelding van bloemenfonds

Bloemengroet Opstandingskerk

Henny Hordijk,
Bloemenfonds Opstandingskerk NL63RABO0373709560 onder vermelding vermelding bloemenfonds

Eenmaal per jaar, in januari, ontvangen alle gemeenteleden een verzoek de kerkgemeenschap financieel te steunen zodat we verder kunnen bouwen aan de gemeente, maar ook onze bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Dit gebeurt bij de jaarlijkse actie KERKBALANS, waarbij een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) wordt gevraagd voor kerk, diaconie, zending en/of evangelisatie.

“Het is fijn en belangrijk als we met elkaar voldoende middelen bij elkaar brengen om actief en vitaal kerk te kunnen zijn. Als kerkgemeenschap zijn we financieel op elkaar aangewezen. We worden niet door de overheid gesubsidieerd. Tegelijk is het goed om te bedenken: onze bijdrage (hoe groot of klein ook) is niet zomaar een duit in het zakje of een simpele overschrijving. Iedere bijdrage is een teken van verbondenheid om samen de gemeente van Jezus te dragen. In dit licht is iedere bijdrage welkom!”

Kerkbalans digitaal

Heb je aangegeven digitaal te willen doneren? Dan ontvang je in de 1e of 2e week van januari een mail met inlogcodes. Mail niet ontvangen? Neem dan z.sm. contact op met de coördinator van Actie Kerkbalans. Zie voor contactgegevens onderaan dit bericht.

Rekeningnummers 

Kerk
NL98RABO0373709609 (tot 31-10-18: NL97 FVLB 0635 805 626) t.n.v. Geref. Kerk Woerden.

Diaconie
NL65RABO0373707584 (tot 31-10-2018: NL24 FVLB 0635 811014) t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Woerden.

ZWO
NL56RABO0373707649 (tot 31-10-2018: NL77 FVLB 0635 811030) t.n.v. ZWO Geref. Kerk Woerden

Missionaire Commissie
NL35RABO0373709579 (tot 31-10-2018: NL56 FVLB 0635 805588) t.n.v. Miss. Comm. Geref. Kerk Woerden

Let op: 1-11-18 zijn we overgegaan naar nieuwe rekeningnummers. Wij verzoeken u z.s.m. om uw (automatische) betalingen aan te passen aan de nieuwe bankrekeningnummers. Gemeenteleden die via incasso hun betalingen laten doen hoeven geen actie te ondernemen.

Contact

Doelstelling

De stichting (Protestantse Stichting Diaconale Initiatieven Woerden) heeft als doel diaconale initiatieven te faciliteren die door leden van de Gereformeerde Kerk Woerden gestart zijn en waarbij deze initiatieven het doel hebben om hulpbehoevende mensen te ondersteunen uit liefde voor God.

De stichting begeleidt de aangesloten projecten bij het voeren van hun financiële administratie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Verder hanteert de stichting geen beloningsbeleid.

Beleidsplan 

Het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina vinden bij Documenten.

Projecten

Op dit moment is het bestuur van de stichting in gesprek met enkele initiatieven om te onderzoeken of het voor deze initiatieven meerwaarde heeft zich aan te sluiten bij de stichting. Het Rusland-project, dat eerder bij de stichting was aangesloten, is in 2022 beëindigd. 

Financieel Steunen

NL37RABO0373713908: t.n.v. Stichting Diaconale Initiatieven Woerden

ANBI-status

De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belastingdienst.

ANBI-naam: Protestantse Stichting Diaconale Initiatieven Woerden
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 855866743
KvK-nummer: 64816451
Bankrekeningnummer: NL37RABO0373713908
Opgericht: december 2015

De stichting, en dus ook de aangesloten projecten, valt onder de hoede van de Gereformeerde Kerk Woerden en daarom worden de jaarstukken en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad. Daarna worden de jaarstukken ter kennisgeving doorgestuurd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken te Utrecht (RCBB) en ter publicatie onderaan deze pagina opgenomen.

Bestuur

Marly Engel (voorzitter, 06-19987682)
Arie-Jan van der Maarl (penningmeester)

Post- en bezoekadres

Wilhelminaweg 8
3441 XC Woerden

Contact

Voor vragen of het aandragen van een nieuw doel, kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Vamos: Wat zou je doen met een half miljoen

Dat is zo ongeveer de vraag waar de diaconie voor kwam te staan toen Mevrouw Oskam was overleden, en in haar testament bleek te staan dat zij dit bedrag naliet aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Woerden, met de opdracht “het verkregene te besteden voor de straatkinderen in Zuid-Amerika”. Een verantwoordelijke en ook fascinerende opdracht: Zo concreet, maar ook zo weinig gedetailleerd. Wat heeft deze dame hiermee bedoeld?

In 2018 laatste euro’s uitgegeven

Bijna 6 jaar hebben we dankzij de nalatenschap van mevrouw Oskam straatkinderen in Zuid-Amerika kunnen helpen. In 2018 zijn de laatste projecten gesteund.

Naast besteding van de gelden op een goede manier was het ook het doel van Vamos om de gemeente actief te betrekken bij het werk wat voor straatkinderen wordt gedaan. Niet alleen om verantwoording af te leggen, maar ook om zo te laten zien hoe we lichtpuntjes kunnen creëren in het moeizame leven van straatkinderen en om geïnspireerd te worden door mensen en verhalen uit het veld.

Verslag van de bestedingen

De diaconie had er natuurlijk voor kunnen kiezen om het geld ineens door te sluizen naar een organisatie die datzelfde doel nastreeft, maar dat leek toch niet helemaal de bedoeling; het geld werd ten slotte expliciet aan de diaconie toevertrouwd, en niet rechtstreeks aan zo’n organisatie. Daarom is in 2012 de commissie Vamos Woerden opgericht. Vamos is Spaans voor: Laten we gaan!

De bedoeling is natuurlijk allereerst om te zorgen dat het geld zo goed mogelijk ten goede komt aan de straatkinderen in Zuid-Amerika. Maar: Doneer je teveel tegelijk aan een bepaald project, dan breng je zo’n organisatie er mee in verlegenheid en zelfs in de problemen, en wordt er mogelijk iets groots opgebouwd wat vervolgens niet volgehouden kan worden. Doneer je aan een aantal organisaties in het algemeen, dan bestaat de kans dat het geld “verdwijnt” op de lopende rekening, en kun je achteraf weinig concreets aanwijzen wat er met het geld bereikt is. Ga je af op de wervingsacties van verschillende organisaties, dan kom je al gauw terecht in de categorie van mediagenieke projecten die het goed doen bij het grote publiek, maar niet per se het nuttigst zijn.

Kortom, er zijn veel overwegingen te maken bij het besteden van zo’n bedrag, en dat is precies waar Vamos mee begonnen is. Er is besloten om het bedrag gespreid over een periode van vijf-zeven jaar te besteden aan projecten die zo goed mogelijk voldoen aan de gestelde criteria. In het kort komen die neer op: specifiek voor straatkinderen, blijvende verbetering, meetbaar, kortlopende steun, missionair, effectief. De precieze formulering vindt u hier.

Met de gestelde criteria is vervolgens een enorme lijst aan projecten en organisaties beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aantal projecten die in 2014 gesteund zijn en een aantal organisaties waarmee contacten onderhouden worden omdat we verwachten dat daar geregeld nieuwe projecten georganiseerd kunnen worden die voor sponsoring in aanmerking komen. Behalve grotere projecten steunt Vamos ook kleine, particuliere initiatieven. Enkele keren per jaar komt de Vamos commissie bijeen om nieuwe voorstellen te bespreken.


Doelen

De VAMOS commissie steunt jaarlijks een aantal concrete projecten. De steun bestaat voornamelijk uit financiële steun. Maar wanneer we mogelijkheden zien waar we als gemeente ook op een andere manier kunnen aansluiten bij een dergelijk project (bijvoorbeeld door contacten te leggen, of door tieners die met World Servants op stap willen), dan zullen we dat niet nalaten.

De meeste van de ondersteunde projecten horen thuis bij een lijst organisaties die geregeld nieuwe projecten op touw zetten en waarmee we contact onderhouden.

Veel van deze organisaties hebben doorlopend financiële steun nodig, naast de projecten waaraan vanuit Vamos wordt bijgedragen. We kunnen ze allemaal van harte aanbevelen.

Vamos Werkgroep

Leden van dit fonds gaan langs bij jarige gemeenteleden en zamelen via envelopjes met een verjaardagsgroet geld in. De opbrengst is bestemd voor verfraaiing van de beide kerkgebouwen.

Je kunt het gevulde envelopje direct terug geven, de envelop op zondag in de collectezak doen of je bijdrage overmaken naar rekening NL63RABO0373709560 Geref. Kerk Woerden o.v.v. Verjaardagsfonds.

World Servants

De missie van World Servants is “Werken aan jezelf door te werken voor een ander”. Deze Christelijke landelijke hulporganisatie richt zich vooral op het realiseren van ontwikkelingsprojecten met de inbreng van groepen jongeren vanuit de Nederlandse kerken. Ze doen dat aan de hand van vragen uit lokale organisaties/gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Vanuit Woerden gaat er al jaren een groep enthousiaste jongeren mee met de World Servants. Onze diaconie ondersteunt de jongeren met een bijdrage voor de projectkosten.

Volg de groep van dit jaar op Facebook.

Steunen

Doneren kan via de actiepagina van World Servants Groep Woerden of door ze te steunen bij een van de vele acties die zij ieder jaar weer organiseren.

Nieuws

Rekeningnummers 

Diaconie
NL65RABO0373707584 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Woerden.
Ook te gebruiken voor de 1e collecte, onder vermelding van datum en doel.

Kerk
NL98RABO0373709609 t.n.v. Geref. Kerk Woerden.
Ook te gebruiken voor de 2e collecte.

Kerk – voor speciale acties
NL84RABO0373744102 t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerden inz. Actie.

ZWO
NL56RABO0373707649 t.n.v. ZWO (Zending en werelddiaconaat) Geref. Kerk Woerden

Missionaire Commissie
NL35RABO0373709579 t.n.v. Miss. Comm. Geref. Kerk Woerden