Bijbelstudie ‘God heeft kinderen’

God heeft kinderen – wat betekent dit volgens de Bijbel en de theologie?
zes avonden over onze verwantschap met God

We weten allemaal dat Jezus in het Nieuwe Testament ‘de Zoon van God’ genoemd wordt. Deze betiteling, die een intieme verwantschap met God de Vader uitdrukt, lijkt op het eerste gezicht exclusief bij Jezus te horen, even afgezien van enkele figuren in de heidense mythologie die ook zoon van God worden genoemd. In vijf avonden gaan we na hoe het motief van zoon (of dochter) van God zijn in de hele Bijbel een rol speelt.

Wij zullen ontdekken dat het idee dat mensen kinderen van God kunnen zijn al aan het begin van de Bijbel aanwezig is. Op onze zesde en laatste bijeenkomst bespreken we de vraag hoe we ons tot God moeten verhouden als het Nieuwe Testament stelt dat wij in het voetspoor van Jezus ook kinderen van God zijn geworden. Betekent dat, dat wij nu goden zijn? De Oosterse kerk kent het begrip ‘theosis’, godwording, de westerse kerk spreekt liever over ‘heiliging’. Is dit een belangrijk verschil? De thematiek van het kind-van-God-zijn is van belang als we het vraagstuk van de secularisatie willen beoordelen. In welke zin is de mens erfgenaam of opvolger van God en in welke zin blijft hij van God afhankelijk?

Data en aanmelden

Zes woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Kruiskerk
Opgave: graag voor 4 oktober bij ds. Udo Doedens (; 0418-645651).

Programma

11 oktober      
‘Wij zijn van Uw geslacht’. De verhouding van God en mens bij Paulus.
Handelingen 17: 26-28 en Romeinen 8: 14-30

25 oktober      
God en mens in Genesis: beeld, schepsel, vriend, knecht.
Genesis 1: 26-31; 2: 7; 6: 1-4; 6:9 etc.

1 november    
Het volk als Gods Zoon. Het leven onder de wet en in de eredienst.
Exodus 1 en 12 en Deuteronomium 32

15 november  
De ongehoorzame zoon. De koning, de ontrouwe dochter en vrouw, de knecht die gerehabiliteerd wordt. Psalm 89, Hosea 11 en Jesaja 54

29 november  
Het evangelie van de Zoon die ons zijn broeders noemt.
Mattheüs 11 en Johannes 14

13 december          
Onze verwantschap met God. Over ‘de vernieuwing van de mens’ n.a.v. enkele bladzijden uit de Christelijke dogmatiek (2012) van G. v/d Brink en C. van der Kooi