Veilige kerk

Een veilige gemeente. Daar gaan we voor!

Als gemeente laten wij ons leiden door het liefdegebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen Hij zei:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’

(Matteüs 22 37-39)

In onze gemeente moet iedereen zich veilig voelen. Dat betekent:

 • dat wij respectvol met elkaar omgaan;
 • dat gemeenteleden die speciale taken hebben zich bewust zijn van hun positie en hiervan geen misbruik maken ten koste van anderen;
 • dat kinderen en jongeren ongestoord kunnen meedoen.

De praktijk leert echter dat misbruik van macht, verbaal geweld, en ongewenste intimiteiten ook binnen kerken voorkomen.

Waar moeten wij aan denken bij ongewenst gedrag? In eerste instantie aan grensoverschrijdend gedrag, met name seksueel misbruik, maar ook (al dan niet seksuele) intimidatie, dreiging, discriminerend gedrag en machtsongelijkheid. Bij een ‘veilige gemeente’ gaat het ook om integer handelen in algemene zin. Schending van integriteit doet zich onder meer voor in geval van financiële malversaties, misbruik van persoonlijke gegevens of ander oneigenlijk gebruik van middelen van de kerk.

Bij een veilige gemeente spelen respect en bewustwording een belangrijke rol.

Respect

Willen wij een ‘veilige gemeente’ zijn, dan is het nodig dat iedereen de ander in zijn of haar waarde laat, en ook waardering heeft voor de ander om wie hij of zij is of doet. Om het begrip ‘respect‘ meer concreet te maken is een aantal omgangsregels geformuleerd. Als Kerkenraad vragen wij aan alle gemeenteleden de volgende algemene omgangsregels in acht te nemen.

Omgangsregels
 1. Ik accepteer, respecteer en waardeer de ander zoals hij of zij is en maak geen ongerechtvaardigd onderscheid. Iedereen telt op gelijke wijze mee binnen de gemeente.
 2. Ik laat de ander in zijn of haar waarde.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft en stel geen ongepaste vragen.
 4. Ik kom niet onnodig dichtbij, raak niet ongewenst aan, en geef geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 5. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen, en het maken van gemene grappen.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
 7. Wij helpen elkaar om ons aan deze afspraken te houden.
Bewustwording

Wij zijn ons bewust wat ons gedrag voor de ander betekent.

Samen met de Hervormde en Lutherse gemeente zijn twee vertrouwenspersonen benoemd. Daarover lees je hieronder meer.

De vertrouwenspersoon is er voor (jo)u

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen als hun gevoel van veiligheid in de gemeente in het geding is. Dat betreft drie terreinen:

 • grensoverschrijdend gedrag van predikanten en andere ambtsdragers, leiders in het jeugdwerk of wie maar een functie heeft in de gemeente
 • discriminatie
 • pesten.

De vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens op een van deze drie terreinen binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen.

Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon:

 • luisteren en helder krijgen wat hij/zij ziet of aan de orde wil stellen
 • verwijzen
 • eventueel de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures.

Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastor of advocaat. Zij zijn ook geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon. Zij rapporteren niets aan niemand zonder toestemming van de vertrouweling.  

Andere taken van de vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen zullen in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein. 

Contact