Collectedoelen augustus en september

1e collecte: Rekeningnummer DIACONIE. NL65RABO0373707584  A.U.B. met vermelding collectedatum en collectedoel (zie datum)

2e collecte: Rekeningnummer KERK. NL88RABO0373709692 A.U.B. met vermelding collectedatum en collectedoel KERK

Toelichting op de 1e collecte per week

2 augustus           Landelijk PKN-werk

De opbrengst van de collecte is deze week voor het landelijk kerkenwerk. Middels onze bijdragen kan de landelijke organisatie steun bieden aan kerken die zelf over onvoldoende middelen beschikken en zij biedt diensten aan om ons gemeentewerk te steunen.

 

9 augustus           Dorcas

De organisatie Dorcas geeft noodhulp bij rampen en in crisissituaties. Helpt mensen om  hun talenten te ontwikkelen en zorgt voor een sociaal vangnet in gemeenschappen, die ze weerbaar en veerkrachtig maken.

Dorcas biedt hulp als de nood aan de man is. En redt levens wanneer die worden bedreigd. Zij creërt kansen in situaties die kansloos lijken. Wetend dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Probeert betere vooruitzichten te creëren in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpt Dorcas mensen overeind als ze gevallen zijn. En biedt  perspectief voor de allerarmsten. Ze ziet hen die ongezien zijn.

Dorcas doet dat vanuit Nederland en ver over de landsgrenzen. Zij is daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. Zij kijkt mensen in de ogen en trekt met hen op. Daarbij maakt ze gebruik van de plaatselijke hulporganisaties. Zij werkt niet alleen in Nederland, maar ook in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

 

16 augustus       Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening – Rwanda

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

 

23 augustus        ZWO-Roemenië

 

30 augustus        Een sterke kerk op een kwetsbare plek – Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

 

6 september      Diaconie, Schoen Doen
Jaarlijks stelt de Commissie van Diaconieën van de Raad van Kerken een budget beschikbaar aan mensen die over onvoldoende middelen beschikken om een paar schoenen te kopen voor hun minderjarige kinderen.

 

13 september   Jeugdwerk, Kliederkerk

Kliederkerk wil mensen van alle leeftijden laten groeien in geloof, hoop en liefde, zodat zij in het voetspoor van Jezus gaan. Kliederkerk is een volwaardige vorm van kerk-zijn. Iedereen kan meedoen met kliederkerk. Het is een bijzondere plek voor gezinnen, maar mensen van alle leeftijden zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met deelnemers die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk of geloof.

Een kliederkerkbijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Daarbij staan Bijbelverhalen centraal, groeit er een gemeenschap, zijn veel rand- en buitenkerkelijken betrokken, is de aanpak creatief en is er veel aandacht voor gezinnen met kinderen.

 

20 september   Bouw de kerk in Syrië weer op – Syrië

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.

 

27 september   Evangelisch Werkverband
Het Evangelisch Werkverband geeft toerusting aan kerkenraden en gemeenteleden die hun gemeente weer willen laten bloeien en groeien, zoekend naar een antwoord op leegloop en vergrijzing. De Kerk in vuur en vlam zetten, kan dat? Jazeker! Door de Heilige Geest te laten werken, in ons leven, in de Kerk. In het onderwijs en de training van het Evangelisch Werkverband leer je hoe je ‘ruimte kunt geven’ aan de Heilige Geest.

Vragen