Zondagsbrief 22 maart online-viering

Voorganger:      ds. Joost Schelling
Muziek:            Marnix van der Ploeg

U kunt deze dienst op twee manieren volgen en heeft verder alleen uw Bijbel nodig, evt. kunt u ook een kaars neerzetten:

  1. via kerkomroep.nl (geluid), zoek op ‘Kruiskerk Woerden’
  2. via ons Youtube-kanaal (beeld en geluid)

Op de pagina online-vieringen kunt u lezen wat een online-viering inhoudt.
Uw gebedsintenties kunt u tot zaterdag 18.00 uur doorgeven:

 

Orde van dienst

Woord van welkom – Aansteken van de 4e kaars en thuiskaars – moment stilte

Intochtslied      Lied 116: 1, 2 en 4 God heb ik lief

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Bemoediging en groet

Inleidende woorden bij de zondag en liturgische bloemschikking

Lied om ontferming Lied 1005: 1, 2 en 4 Christus, ons licht

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. (refrein)

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd. (refrein)

HET WOORD HOREN

Gebed om de opening van het Woord –        Moment voor de kinderen

1e schriftlezing         Johannes 9: 1-13 (lector)

Zingen              Lied 534: 1 en 2 Hij die de blinden weer liet zien

Hij die de blinden weer liet zien,                   
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

2e schriftlezing         Johannes 9: 26-39 (lector)

Zingen              Taizé – Jezus, U bent het licht

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Overdenking   –        Muzikaal moment

Dankgebed, voorbeden en hardop gebeden Onze Vader

Collecte
De 1e collecte is bestemd voor de KiA / Vakanties met aandacht. U kunt uw bijdrage overmaken op NL65RABO0373707584 o.v.v. collecte 22 maart.

De 2e collecte is bestemd voor de Kerk. Deze bijdrage kunt u overmaken op NL88RABO0373709692 t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerden o.v.v. collecte 22 maart.

Slotlied             Lied 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Zegen       beantwoord met Lied 416: 2 en 4 Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Bloemengroet.
De bloemen vanuit de Kruiskerk gaan naar Mw. Cocky Hendrikse voor haar 92e verjaardag. De bloemen vanuit de Opstandingskerk gaan ter bemoediging naar fam. Heerema.

 

Agenda komende week
Alle activiteiten waar we voor bij elkaar moeten komen zijn tot nader order komen te vervallen. De deur van de kerk is voorlopig op slot. Een moeilijk besluit, daar we juist in deze tijd onze kracht en rust mogen vinden bij onze God en bij elkaar.

Meer informatie over hoe we voor elkaar kunnen klaar staan, is te lezen op de pagina omzien naar elkaar

Corona-gebedsbrief:  maandag via onze site en facebookpagina. Lukt dit niet? Geef het door aan uw ouderling.
40dagenblog:             woensdag via onze site en facebookpagina

Meer informatie is te vinden in ons kerkblad of op onze website

Komende diensten.
Alle morgen- en avonddiensten zijn tot nader order vervallen. Alle informatie over de manier waarop we willen blijven vieren zijn te vinden op de pagina online-vieringen van deze site.

 

Kerkdienst zondag 29 maart
9.30 uur: online-viering
Voorganger: Ds. Gertjan Robbemond

Eerste collecte volgende week:
KiA / Straatmeisjes in Ghana

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *