28 april 9.30 uur dienst in de Opstandingskerk

Op deze eerste zondag na Pasen mogen we ds. Moet uit Velp verwelkomen. Na afloop van de dienst nodigen we u uit bij het joods monument tegenover de kerk. De bloemen uit de dienst leggen we neer, waarna we kort stil zullen staan bij hetgeen in de tweede wereldoorlog is gebeurd.

ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Woord van welkom
Welkomstlied lied 287: 1, 2 en 5
VOORBEREIDING
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriëgebed, afgesloten door te zingen lied 463: 6,7,8
Glorialied: lied 305
HET WOORD HOREN
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34: 7 t/m 16
Zingen: Psalm 23
Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 13 t/m 35
Zingen: Lied 646
Verkondiging
Muzikaal moment (orgel)
Zingen: Lied 647
ANTWOORD GEVEN
Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Zingen slotlied: 708: 6,14,15
Zending en zegen met gezongen Amen
We leggen de kerkbloemen bij het Joods monument tegenover de kerk

Geef een reactie