Armoede Agenda aangeboden aan de politiek

Op donderdag 19 april 2018 hebben ds. Joost Schelling en Hans Slooijer namens de Raad van Kerken Woerden tijdens het Open Podium van de Gemeenteraad de Armoede Agenda Woerden 2018 – 2022 aan alle politieke partijen in de gemeenteraad aangeboden.

Krachten bundelen

De nood – de armoede- en schuldenproblematiek – is in Woerden groot genoeg om dit gezamenlijk op te pakken. De Raad van Kerken in Woerden nodigt daarom de politieke partijen in de gemeente Woerden – en in het bijzonder zij die straks het nieuwe college van burgemeester en wethouders vormen – uit in partnership met de kerken en met alle betrokken organisaties armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en de gepresenteerde agenda te gaan uitvoeren.  

In Woerden leven naar schatting 2000 huishoudens in een situatie van armoede (tot 120% minimum inkomen), waaronder 850 kinderen.  Nog geen 50% van de mensen in armoede wordt met de huidige aanpak bereikt. Vooral de mensen die langdurig in de armoede leven en voor wie werk geen (afdoende) oplossing is, hebben meer en meer persoonlijke (inkomens) ondersteuning nodig.

Vindbaarheid

Maar vindbaarheid van deze doelgroep wordt door instanties, politiek en geloofsgemeenschappen als lastig ervaren. Deze doelgroep is vertegenwoordigd in de statistiek, maar ze worden te moeilijk gevonden. Er is sprake van schaamte, verloren vertrouwen in instanties of de ervaring dat ze op veel plaatsen hun verhaal opnieuw moeten vertellen. Juist vrijwilligers in de kerken hebben soms een andere ingang om toch deze mensen in beeld te krijgen.

Preventie

Daarnaast heeft een veel grotere groep mensen met (dreigende) schulden te maken, ook in Woerden. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle of problematische schulden. Nieuwe vormen om deze groepen (online) vroegtijdig te vinden en toe te leiden naar hulpverlening is gewenst. Hierin kunnen kerken, politiek en maatschappelijke instellingen meer voor elkaar betekenen, als zij een gezamenlijk een armoede-aanpak hanteren.

Armoededebat en de armoede agenda

Op 6 maart jl. organiseerde de Raad van Kerken o.l.v. Carla van der Vlist (Schuldhulpmaatje Nederland) een debat tussen vertegenwoordigers van alle lokale politieke partijen, organisaties, kerken en geloofsgemeenschappen en andere belangstellenden over armoede en sociale uitsluiting. Tijdens deze avond klonk veelvuldig de roep om deze mensen die het betreft eerder en beter te bereiken, zodat hun situatie niet te ernstig is, als ze eenmaal gevonden worden. Resultaat van deze avond was een Armoede Agenda voor Woerden. Uitgesproken is dat onderstaande agenda gezamenlijk uitgewerkt gaat worden:

  • Het begeleiden van mensen naar werk maar ook het bieden van meer vormen voor inkomens ondersteuning zodat mensen zonder (voldoende lonend) werk niet langdurig onder de armoedegrens hoeven te leven.
  • Het sluiten van een Armoede Pact waarin alle partijen die te maken hebben met mensen in armoede samenwerken om concrete stappen om de armoede te verminderen. Te denken valt aan maatschappelijke instellingen, woningcoöperaties, scholen, kerken, maar zeker ook het bedrijfsleven.
  • Het organiseren van een regelarme bijstand waarbij mensen op maat bejegend en geholpen worden en laagdrempelige hulp wordt geboden dichtbij mensen in de wijken en investering in de sociale netwerken aanvullend op de professionele zorg en welzijnsvoorzieningen
  • Het oprichten van een netwerk om betrokkenen zelf te betrekken bij beleid en uitvoering en hun deskundigheid in te zetten.

Wat doen de kerken nu al?

De Raad van Kerken – en haar betrokken kerken en geloofsgemeenschappen – in Woerden zetten zich al jaren op diverse wijzen in voor mensen in armoede en werken daarin nauw samen met de lokale overheid en (maatschappelijke) organisaties. De nood is (helaas!) groot genoeg om elkaar te zien als aanvullend en ondersteunend op elkaar. Wat de kerken doen, doen zij uit haar eeuwenlange traditie van armenzorg. Ook zij hebben een netwerk en zicht op een deel van de doelgroep via de activiteiten van de verschillende diaconieën en Charitas, de Diaconale Commissie en het Noodfonds (zie kader). 

 

 

Geef een reactie