Avondgebeden 40-dagentijd en Goede Week

Ook in 2024 zullen er – wekelijks in de Veertigdagentijd (de weken voor Pasen) en dagelijks aan het begin van de Goede (of Stille) Week – weer oecumenische avondgebeden zijn in Woerden. Een werkgroep, waarvan mensen uit de Rooms-Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente deel uitmaken, verzorgt deze avondgebeden. De avondgebeden worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken in Woerden.

Nadat de Veertigdagentijd is begonnen met de Aswoensdag op 14 februari (met vieringen in de Bonaventurakerk en in de Lutherse Kerk) worden deze avondgebeden gehouden op woensdag 21 en 28 februari, 6, 13 en 20 maart, en daarna op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart. De plaats van samenkomst is ook nu weer de Lutherse Kerk, de aanvangstijd is 19:00 uur. De avondgebeden duren ongeveer een half uur.

De opzet is in grote lijnen als in voorgaande jaren. We zingen enkele liederen, er is een Bijbellezing, stilte – met een tekst of gedachte ter overweging – en muziek. Een eenvoudige, maar stijlvolle opzet. En een invulling die – naar we hopen – voor mensen uit verschillende kerkelijke tradities herkenbaar is.

Thema: Liefde zonder grenzen

Het doorgaande thema dat voor dit jaar is gekozen is Liefde zonder grenzen. Achtergrond: in onze tijd lijkt de gedachte ‘ieder mens telt mee’ actueler te zijn dan ooit. Daarbij kun je zowel denken aan (politieke) ontwikkelingen in Nederland als aan allerlei internationale spanningen. Liefde lijkt op heel veel grenzen te stuiten. In de brief aan de christenen te Efeze klinken de woorden: Hij (Jezus Christus) heeft vrede verkondigd aan hen die nabij zijn én aan hen die veraf zijn. En in het bekende verhaal van de voetwassing in Johannes 13 (het evangelie dat zal klinken op de Witte Donderdag!) horen we dat Jezus de zijnen heeft liefgehad ‘tot het einde’. Waarmee dus alle grenzen worden doorbroken! Wat betekent dát verhaal, waarbij de mens – ieder mens! – werkelijk wordt gezien en … aanvaard, voor grenzen die mensen – wij – trekken, muren die wij bouwen, barrières die wij oprichten?

Nee, de avondgebeden zullen niet even snelle en makkelijk ‘oplossingen’ bieden. Maar zouden het geen momenten kunnen zijn die voor mensen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken bron van inspiratie kunnen zijn? Mogen we u begroeten op een of meer van deze avondgebeden?